آمریکا

تائید حکم اعدام "جوهر سارنایف" متهم سوء قصد تروریستی شهربوستون

تبلیغ بازرگانی

حکم اعدام "جوهرسارنایف" یکی از دو متهم بمب گذاری درمسیردوی ماراتون شهر بوستون از سوی دادگاه مورد تائید قرارگرفت. جوهر سارنایف، درماه آوریل گذشته، دردادگاه بدوی که با حضور هیئت منصفه انجام شد، به اعدام محکوم شده بود.
سارنایف در دادگاه دوم، روز گذشته از پیش از صدور حکم دادگاه، از خانواده های قربانیان سوء قصد تروریستی ۲۰۱۳ پوزش خواست. درجریان این سوء قصد ۳ نفر کشته و ۲۶۰ نفرزخمی شده بودند. برادر بزرگتر جوهر سارنایف، تیمورسارنایف، متهم دوم سوء قصد بوستون، درجریان عملیات تعقیب و گریز پلیس کشته شد.
هردو جوان دارای تبار چچن بودند. به گزارش منابع خبری حکم جوهرسارنایف، ٢١ ساله، اکنون قابل اجراست اما درعین حال جای اعتراض مجدد نیز برای متهم همچنان باقی است.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید