افغانستان / اقتصادی

تجزیۀ کابل بانک

DR

کابل بانک، اولین بانک خصوصی افغانستان، که در آستانۀ ورشکست شدن قرار دارد، به دو قسمت تقسیم خواهد شد. بخش سالم آن به فروش خواهد رفت و بخش فاسد آن احتمالاً منحل خواهد شد.

تبلیغ بازرگانی

عبدالقدیر فطرت، رئیس بانک مرکزی افغانستان تصریح میکند که بخش سالم این بانک عبارت است از سپرده های مردم، وام های قانونی و شرکت های متعلق به این بانک. این بخش به یک بانک سالم تبدیل شده، به کار خود ادامه خواهد داد. این بخش سالم کابل بانک، مدت سه ماه، توسط وزارت مالیه (دارایی) افغانستان اداره خواهد شد و بعد از آن به بخش خصوصی به فروش خواهد رسید.

بخش «خراب» کابل بانک را، به گفتۀ آقای فطرت، وام های نادرستی تشکیل میدهد که به سهامداران کابل بانک و یا هم به اشخاص دیگر داده شده است و با قواعد بانکداری مطابقت ندارد. ولی آقای فطرت در مورد آیندۀ این بخش «خراب» تصمیم روشنی را ارائه نکرده است، که آیا این بخش منحل خواهد شد یا دوباره احیا میشود.

کابل بانک، که هفت در صد سهام آن متعلق به محمود کرزی، برادر رئیس جمهور است، به این دلیل به ورشکستگی رسیده است که سهامداران آن، به خود آنان، وام هائی داده اند، که هرگز باز گردانده نشده است. بانک مرکزی افغانستان که در آخر سال 2010 ادارۀ کابل بانک را به دست گرفت، و با پرداخت پول، کابل بانک را از ورشکست شدن نجات داد، با بدست آوردن پول های مربوط به این وام های غیر قانونی، پولی را که به کابل بانک پرداخته است، دوباره به دست خواهد آورد.

در کل، بر اساس تحقیقات بانک مرکزی، کابل بانک 579 ملیون دالر وام داده است که اکثر آن برای سهامداران این بانک بوده است. رقم نهایی این وام، همراه با سود بانک، به 909 ملیون دالر میرسد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید