ایران- هسته ای

تحریم های شدید و جدید اتحادیۀ اروپا علیه ایران در راه است

ویلی سووندال، وزیر امورخارجۀ دانمارک
ویلی سووندال، وزیر امورخارجۀ دانمارک

وزیر امورخارجۀ دانمارک، رئیس دوره ای اتحادیۀ اروپا، گفت رویدادها و تحولات جدید از جمله آغاز غنی سازی اورانیوم در مرکز "فردو" به میزان ٢٠٪ شاهدهای دیگری بر این مدعاست که ایران نمی خواهد به موازین و قوانین بین المللی احترام بگذارد.

تبلیغ بازرگانی

رئیس دوره ای اتحادیۀ اروپا امروز (چهارشنبه) اطمینان داد که که این اتحادیه در نشست روز ٢٣ ژانویه در مورد یک رشته تحریم های "شدید تازه" علیه جمهوری اسلامی ایران تصمیم گیری می کند که نه تنها نفت بل بانک مرکزی این کشور را نیز در بر خواهد گرفت.
"ویلی سووندال"*، وزیر امورخارجۀ دانمارک، که کشورش از اول ماه جاری ریاست اتحادیۀ اروپا را برای شش ماه بر عهده گرفته است گفت مسألۀ تحریم های تازه علیه ایران در نشست ٢٣ ژانویۀ وزیران امورخارجۀ عضو این اتحادیه که پیش از این قرار بود در روز ٣٠ ژانویه برگزار شود در دستور کار خواهد بود.
"ویلی سووندال" افزود اتحادیۀ اروپا در اعمال تحریم ها در ارتباط با نفت و ساختارها و نهادهای مالی جمهوری اسلامی ایران به اقدامات تازه ای دست خواهد زد.
وزیر امورخارجۀ دانمارک گفت رویدادها و تحولات جدید از جمله آغاز غنی سازی اورانیوم در مرکز "فردو" به میزان ٢٠٪ شاهدهای دیگری بر این مدعاست که ایران نمی خواهد به موازین و قوانین بین المللی احترام بگذارد.
به باور "ویلی سووندال" برای وادار کردن تهران به نشستن بر سر میز مذاکره باید بر فشارها بر جمهوری اسلامی ایران افزود.
وزیر امورخارجۀ دانمارک ضمن ابراز اطمینان در این مورد که تحریم نفت ایران مشکلی از نظر تأمین نفت برای کشورهای اروپائی ایجاد نمی کند گفت بسیار به نفع کشورهای عرب خلیج فارس از جمله عربستان و کویت است که در چنین وضعیتی تولید نفت خام خود را افزایش دهند.
"ویلی سووندال" از تلاش های "فشرده" جامعۀ بین المللی در این ارتباط خبر داد.

*Villy Soevndal
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید