ایران/داخلی

تحصن یاران احمدی نژاد درحرم حضرت عبدالعظیم ودلایل آن: گفت وگو با ابوالحسن بنی صدر

ابولحسن بنی صدررئیس جمهوری سابق ایران
ابولحسن بنی صدررئیس جمهوری سابق ایران S.J.P.

تحصن سه تن ازیاران وهمکاران محمود احمدی نژاد دردولت های پیشین وی درحرم "حضرت عبدالعظیم" امروز وارد سومین روزخود شد.متحصنین حمید بقایی، علی اکبرجوانفکر و حبیب الله جزء خراسانی می گویند به احکام صادره ازسوی قوه قضائیه درمورد مقامات دولت دهم اعتراض دارند.

تبلیغ بازرگانی

اقدام به بست نشینی درحرم حضرت عبدالعظیم و حضورو سخنرانی شدید اللحن احمدی نژاد علیه رئیس قوه قضائیه درمحل تحصن طی سه روز گذشته واکنش های بسیاری را موجب شده است.

احمدی نژاد ساعاتی پس آغازتحصن با حضوردرجمع بست نیشینان طی سخنانی تندی به دستگاه قضائی و خاندان لاریجانی تاخت و ابرازامیدواری کرد که به زودی آنان نیز "مانند حمید بقایی" زندگی درزندان اوین را تجربه کنند.

یک نماینده اصولگرا احمدی نژاد را به جریان سازی متهم کرده است.

با گذشت سه روزاز آغازتحصن اکنون یاران احمدی نژاد روزپنجشنبه با صدوراطلاعیه دومی ازرهبرجمهوری اسلامی ایران خواسته اند تا آیت الله "سید محمود هاشمی شاهرودی"، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، را ماموررسیدگی به شکایات متظلمین و اتهامات وارده ازسوی دستگاه قضایی علیه دوتن ازاعضای دولت دهم حمید بقایی و اسفندیاررحیم مشائی نماید.

هنوز دفتررهبرجمهوری اسلامی به این درخواست متحصنین پاسخی نداده است.

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، به ریاست صادق لاریجانی، نیزهنوزبه سخنان تند احمدی نژاد واکنشی نشان نداده است.

درباره کش مکش های تازه میان احمدی نژاد و یارانش ازیک سو و قوه قضائیه به ریاست صادق لاریجانی دردیگرسو ازشما دعوت می کنیم به گفت و گوی رحمت قاسم بیگلو با ابوالحسن بنی صدراولین رئیس جمهوری اسلامی ایران گوش کنید.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید