دسترسی به محتوای اصلی
پاکستان/القاعده

یک ژنرال پاکستانی: بن لادن را همسرش لو داد

منزل آخر بن لادن در پاکستان
منزل آخر بن لادن در پاکستان
متن توسط : رحمت قاسم بیگلو
۳ دقیقه

یک افسرپاکستانی می گوید: اسامه بن لادن قبل ازهرچیز قربانی حسادت زنانه ی یکی از همسران خود شده است. 

تبلیغ بازرگانی

 به گزارش روزنامه انگلیسی "گاردین" برخلاف آنچه که ادعا شده است، کشف محل اقامت اسامه بن لادن، نه ازطریق جستجوی نیروهای بین المللی، که ازطریق یکی ازهمسران خود وی صورت گرفته است.
ده ماه پس ازترور رهبرسازمان تروریستی القاعده، یک افسربلند پایه پاکستان می گوید ادعای وی درمورد نحوه ی قتل رهبرالقاعده حاصل هشت ماه تحقیقات شخصی وی است.

ژنرال شوکت غدیر، افسربازنشسته ی ارتش پاکستان، با سود جستن ازروابط گسترده خود با امرای ارتش پاکستان توانسته است  آخرین محل اقامت بن لادن را قبل ازویران شدن، بازدید کند و درادامه تحقیقات خود  با مامورین اطلاعاتی پاکستانی و مسئولان بازجوئی از زن بن لادن، به گفت وگو نشسته است.

شوکت غدیر با استفاه از صدها صفحه متن بازجوئی های"خیریه"، همسربن لادن، و گفت و گو های مستقیم با مقامات اطلاعاتی پاکستان توانسته است گزارشی بیسابقه درباره زندگی و فعالیت های بن لادن فراهم نماید.
به گفته این ژنرال ارتش پاکستان، جمع خدمه و نزدیکان بن لادن که درآخرین مکان حضور وی زندگی می کردند، بیست وهفت نفربوده اند. وی درگزارش خود می افزاید: این اشخاص تا زمان بازگشت همسرارشد بن لادن به این مکان بدون مشکل زندگی را می گذراندند، ولی با آمدن "خیریه" همسراول بن لادن، در سال دو هزارو یازده، همه چیز دچارتحول می شود.
شوکت غدیرمی نویسد: اسامه بن لادن پس ازآخرین ازدواج با همسرسی ویک ساله یمنی ، از دو زن قبلی خود فاصله گرفته بود.
دو تن ازاین زنان، یعنی همسردوم و سوم بن لادن تا آخرین ساعات درمحل اقامت وی درخاک پاکستان حضورداشته اند.
به نوشته شوکت غدیر، اسناد وتحقیقات وی نشان می دهد که تا آمدن خیریه، مامورین آمریکائی از محل اقامت بن لادن اطلاعی نداشته اند، و این خیریه بوده است که محل اقامت رهبرالقاعده را "لو" داده است.
غدیرمی افزاید: اسامه بن لادن احتمالاً خود ازپیامدهای حسادت بیمارگونه ی خیریه نگران بوده و به دو همسرخود پیشنهاد کرده است که محل اقامت وی را ترک نمایند، ولی همسران دوم و سوم بن لادن  نپذیرفته اند.
افسرارتش پاکستان درگزارش خود ادعا می کند که، فراتر از حسادت خیریه، براساس تحقیقات وی،  افشای محل اقامت بن لادن از سوی "ایمن الظواهری" نفر دوم القاعده طرح ریزی و توسط خیریه به اجرا گذاشته شده است.
دولت آمریکا ادعاهای ژنرال غدیر را بی پایه دانسته و گفته است که یافتن محل اقامت رهبرالقاعده حاصل تلاش های سازمان های اطلاعاتی ایالات متحد آمریکا  بوده است.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.