افغانستان / هرات

تحویل مسئولیت امنیت هرات به نیروهای داخلی

Reuters

نیروهای خارجی درنظر دارند که مسئولیت امنیت هرات را به نیروهای داخلی افغانستان محول کنند. دلیل این تغییر، یکی موجودیت امنیت نسبی در این شهر، و دیگر، خسته شدن اذهان عامۀ کشور های غربی از جنگ افغانستان، گفته شده است.

تبلیغ بازرگانی

مهمان این برنامۀ ما خانم فوزیه گیلانی، نمایندۀ مردم هرات درپارلمان است. خانم گیلانی با شرح نا امنیتی های دورۀ انتخابات، درمورد اوضاع امنیتی هرات نظر منفی ابراز میکند و میگوید که بخصوص در این اواخر، امنیت در شهر هرات بسیار کمترشده است و به نظر او، شاید دلیل دوم، که خسته شدن اذهان عامه در کشورهای غربی میباشد، تعین کننده بوده است. ولی درمورد اصل واگذاری مسئولیت به نیرو های افغان، خانم گیلانی میگوید که این بهتر است که مردم افغانستان، خود، ادارۀ اموررا بدست بگیرند. برای احیای امنیت، خانم گیلانی، درکنارتقویت نیروهای داخلی، ازتفاهم میان حکومت و مردم صحبت میکند و میگوید خود مردم نقش مهم درتامین امنیت دارند. واگردولت بی تفاوتی نشان ندهد و رضایت مردم را کسب کند، اوضاع امنیتی میتواند بهترشود.

گفتگو با فوزیه گیلانی

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید