دسترسی به محتوای اصلی
افغانستان

تداخل دین و قومیت در اعمال سیاسی در افغانستان

REUTERS/Omar Sobhani
متن توسط : عزیز احمد فرد
7 دقیقه

درک مسایل سیاسی افغانستان به این دلیل مشکل شده است که معیارهای مختلف با هم مخلوط شده اند.

تبلیغ بازرگانی

از شمال افغانستان خبر میاید که نیروهای نظامی آقای دوستم، به شخصی حمله کرده اند. و از کابل خبر میرسد، که آقای محقق، مورد حمله قرار گرفته است. در طی این ده سال، از جمله برنامه های که پیش بینی شد ولی عملی نشده، یکی هم «عدالت انتقالی» بود، که میتوانست اینرا برای مردم روشن بسازد، که چه کسی دوست و چه کسی دشمن است، چه کسانی جنایتکاران استند و چه کسانی رهبران صادق این وطن؟ این سوالیست که امروز آنرا با آقای لطیف کریمی استالفی در میان گذاشتم.

آقای کریمی استالفی میگوید که یکی دیگر از چیزهای مهمی که به آن کم ارج داده شده است، وحدت ملی است. و تا امروز وحدت ملی حتی بصورت جامع تعریف هم نشده است. در مورد این دو قضیه، که یکی به آقای محقق و دیگری به آقای دوستم مرتبط بود، آقای استالفی میگوید که این دو شخص در جناح مقابل حکومت آقای کرزی قرار دارند و به همین دلیل طرفداران آقای کرزی میخواهند با دسیسه، آنان را تضعیف کنند یا از میدان بیرون کنند. و اجرای این نوع دسایس، گاهی هم با کمک مردمان هم قوم شخص صورت میگیرد.

در ادامۀ صحبت از مسایلی است، که باعث پیچیده شدن درک سیاسی در افغانستان میشود، از آنجمله، اختلاط دین و سیاست، که به گفتۀ آقای استالفی مفید نیست و شخصیت های مهم و متدینی هم به این نتیجه رسیده اند که دین و سیاست باید از هم جدا باشند. ولی پشت سر همۀ این دست اندازی های سیاسی و دینی، در افغانستان مسئلۀ قومی است. حکومت و طرفداران سلطۀ پشتون ها، به هر ترتیبی که باشد، میخواهند این سلطه را حفظ کنند و از دین و مذهب و سنن مردئم هم، برای تداوم این سلطه استفاده میکنند.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.