افغانستان / قندز

تداوم بی امنیتی در قندز

بار دیگر در یک مرکز استخدام اردوی ملی، در قندز، سوء قصد انتهاریی صورت گرفت که که باعث قتل سی و شش تن و زخمی شدن حدود چهل تن دیگر شد.

تبلیغ بازرگانی

شهر قندز بی امنیت ترین شهر شمال است. این دومین حملۀ انتهاری است که در طی چهار روز اتفاق افتاد. پنجشنبه گذشته، رئیس پولیس این شهر با دو تن دیگر، در یک حملۀ انتهاری کشته شده بودند. در گذشته هم حملات فراوانی درین شهر صورت گرفته است که اکثراً مسئولیت آنرا طالبان به عهده گرفته اند.

قندز در عین زمان یکی از شهر های ناقلین است. تعداد زیادی از اهالی این شهر را پشتون ها تشکیل میدهند و به نظر اکثر مفسرین، ارتباطی میان ترکیب قومی این شهر، و مشکلات امنیتی وجود دارد. اوضاع امنیتی قندز و ارتباط ترکیب قومی شهر با اوضاع امنیتی، موضوع گفتگوی ماست با ناجیه خدایار، مسئول و موسس رادیو زهره.

گفتگو با ناجیه خدایار، مسئول و موسس رادیو زهره در قندز

خانم ناجیه خدا یار با شرح اینکه همه شهروندان قندز از بی امنیتی رنج میبرند و هیچ یک از اقوام شهراز این نوع اعمال پشتیبانی نمیکنند، اضافه میکند که شاید این ترکیب قومی ارتباطات مردم را با مسئولین حکومتی ضعیف تر ساخته است و به همین دلیل، نیروهای امنیتی نمیتوانند بخوبی امنیت شهر را بعهده بگیرند.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید