افغانستان

تدفین مجدد و اعزاز حبیب الله کلکانی - گفتگو با محی الدین مهدی

امروز روز تدفین مجدد حبیب الله کلکانی و تعدادی از یارانش بود و اعادۀ حیثیت این شاه یا امیر سابق افغانستان.

تبلیغ بازرگانی

کمیسیونی که برای تدفین مجدد و اعادۀ حیثیت حبیب الله کلکانی ایجاد شده بود، بالاخره امروز در این مسئله، وارد عمل شد. در بررسی این موضوع گفتگویی داریم با محی الدین مهدی، نمایندۀ مردم بغلان در پارلمان افغانستان.

آقای مهدی میگوید همه میدانند که 80 سال قبل، حبیب الله کلکانی و یارانش، توسط نظام آنزمان، به رهبری «نادرخان» کشته شد. چند سال قبل محل تیرباران آنان شناسایی و اجساد آنان دوباره پیدا شد. هفت ماه پیش کمیسیونی برای خاک سپاری آنان تاسیس شد و این کمیسیون خود را مسئول دانست که با اعزاز و احترامی که شایان حبیب الله کلکانی است، او را دوباره به خاک بسپرند.

آقای محی الدین مهدی اضافه میکند که دیروز از طرف رئیس اجرائیه، حکم تدفین شاهانه و با اعزاز و حرمت او صادر شد و همچنان، رئیس جمهور برای این کار در تپۀ «شهر آرا» یک قطعه زمین را وقف کرد. ولی با تاسف تعدادی در کنار معاون رئیس جمهور (آقای دوستم) گفتند که این تپه مربوط به ازبیک ها است. ولی در حقیقت این تپه متعلق به ملت است و در حال حاضر ملکیت آن به حکومت تعلق دارد.

در ادامه آقای مهدی تشریح میکند که خواست خاک سپاری مجدد حبیب الله کلکانی و یارانش یک نوع قیام و مخالفت در برابر تاریخ نویسی رسمی افغانستان است. او تشریح میکند که چگونه مردم علیه شاه امان الله خان قیام کردند و چگونه بعد از سالها، حبیب الله کلکانی که یکی از مخالفان بود، به قدرت رسید. او اضافه میکند که مقایسه کردن حبیب الله کلکانی با امان الله خان موجه نیست، ما باید او را با نادرشاه مقایسه کنیم که بعد از او به قدرت رسید و در اینصورت در این مقایسه او مقام بهتر میتواند داشته باشد.

گفتگو با محی الدین مهدی، نمایندۀ مردم بغلان در پارلمان افغانستان

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید