ترس از مردم به اردوی حاکمان ایران سرایت کرده است-گفتگو با فرج سرکوهی

فرج سرکوهی نویسنده و روزنامه‌نگار
فرج سرکوهی نویسنده و روزنامه‌نگار فرج سرکوهی

برای سومین روز متوالی تظاهرات اعتراضی علیه فقر و استبداد مذهبی در شهرهای مختلف ایران برگزار شد و لایه های گوناگونی از جوانان، محرومان، زنان و طبقۀ متوسط یک جامعۀ عاصی را به خود جلب کرد. مهمترین مشخصه های این اعتراضات و دلایل تداوم یا توقف احتمالی آنها کدام ها هستند؟

تبلیغ بازرگانی

فرج سرکوهی، نویسنده و روزنامه نگار مقیم آلمان، در پاسخ به این پرسش ها از جمله گفته است : نخستین و مهمترین مشخصۀ اعتراض های جاری این است که در هیچیک از آنها کوچکترین شعاری به سود اصلاح طلبان حکومت مذهبی ایران دیده نمی شود. در این اعتراض ها حتا شعار "یاحسین، میرحسین" داده نشد و این، به گمان سرکوهی، نشاندهندۀ این است که هژمونی اصلاح طلبان دینی بر لایه های محروم جامعۀ ایران، لایه هایی که استخوانبندی اعتراض های جاری را شکل می دهند، از بین رفته یا دست کم بسیار کم رنگ شده است.

این تحول، به گفتۀ فرج سرکوهی، یک پیشرفت مهم در شعور اجتماعی مردم ایران است. شاخصۀ مهم دیگر این اعتراض ها، به گفتۀ سرکوهی، حضور بسیار فعال زنان است، هر چند حضور زنان در رویدادهای بزرگ سیاسی ایران همواره مهم و برجسته بوده است. شاخصۀ مهم دیگر اعتراض های جاری، به گمان فرج سرکوهی، اضافه شدن مطالبات اقتصادی به مطالبات سیاسی است که از دورۀ ریاست جمهوری رفسنجانی سرباز کرد و امروز به اوج رسیده است. سرکوهی می افزاید : در مجموع نه اصلاح طلبان و نه حکومت اسلامی در کلیت آن در مقابل مطالبات سرکوب شدۀ سیاسی-اقتصادی مردم چیزی برای گفتن یا ارایه کردن ندارند الا ادامۀ وضعیت موجود و این دقیقاً همان چیزی است که مردم نمی خواهند. مردم می خواهند از وضعیت موجود فراتر بروند و فرارفتن از وضعیت موجود جز از طریق الغای استبداد مذهبی-رانتی حاکم امکانپذیر نیست.

در پایان فرج سرکوهی تصریح می کند که از این پس ترس از مردم به اردوی حاکمان ایران سرایت کرده است. عمل و اعتراضات سیاسی سال های اخیر کارگران و محرومان و بازنشستگان کشور ترس مردم را در مقابل قدرقدرتی یک حکومت دیکتاتوری شکسته تا جایی که اکنون این حاکمان هستند که از مردم می ترسند و ترس حاکمان از مردم خود نقطۀ کلیدی در سرانجام تحولات سیاسی جاری و پیش رو است.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید