افغانستان/ زنان

تشویش سازمان ملل از سرنوشت آیندۀ زنان افغانستان

کمیتۀ رفع تبعیض علیه زنان که جزئی از سازمان ملل است، بار دیگر به مسئلۀ خشونت زنان در افغانستان پرداخته و از زمامداران این کشور درخواست کرده تا به بی‌مجازاتی عاملان این خشونت‌ها پایان دهد.

تبلیغ بازرگانی

این کمیتۀ سازمان ملل متحد، در یک گزارش با تأکید بر خشونت‌های خانوادگی، تجاوزها و سنگسارها، به درجۀ بالای خشونت علیه زنان در افغانستان تأکید میکند.

با وجودی که پیشرفت‌هایی بخصوص در زمینۀ حقوقی صورت گرفته است، ولی هنوز هم اوضاع افغانستان قابل تشویش است. گزارش کمیتۀ رفع تبعیض علیه زنان سازمان ملل، ازدواج های اجباری را افشا میکند و اینکه، بعضی از زنان از خشونت زیاد مجبور به خودسوزی میشوند و تعداد دیگری از آنان به دلیل فرار از خانه محکوم میشوند.

نیکول املین- رئیس این کمیته، این خشونت‌ها را به مرد سالار بودن جامعه مرتبط میداند و این گزارش، روی بی مجازاتی مجرمین تأکید میکند و اینکه در بعضی موارد، خانوادۀ قربانیان مانع شکایت او به دادگاه میشوند.

در این گزارش سازمان ملل، از حضور کمرنگ زنان در نهادهای سیاسی هم انتقاد شده و بخصوص روی کمبود آنان در شورای عالی صلح تأکید شده است.

رئیس کمیتۀ محو تبعیض علیه زنان، با اشاره به خروج نیروهای خارجی میگوید که امروز ما در مرحلۀ حساسی قرار داریم و ابراز تشویش میکند که اگر ما نتوانیم با وجود مصارف فراوانی که شد حقوق زنان را حفظ کنیم، این برای جامعۀ جهانی یک شکست خواهد بود. در نهایت او از جامعۀ جهانی درخواست کرده است تا برای پیگری این موضوع، در سال‌های آینده تدابیری اتخاذ کنند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید