افغانستان / انتخابات

تشویش ها و امید ها در آخرین روز کارزار انتخاباتی افغانستان

REUTERS/Parwiz

امروز آخرین روز کارزار انتخاباتی افغانستان است و چون رئیس جمهور فعلی کاندید نیست، همه منتظر تغیر استند.

تبلیغ بازرگانی

انتظار تغیر، در کنار تشویش از تقلب، دو موضوع مهم این انتخابات است. در بررسی این مسایل، امروز گفتگویی دارم با مجیب الرحمن رحیمی، سحنگوی تیم داکتر عبدالله عبدالله.

آقای رحیمی میگوید که بر اساس چشم دید خود او، مردم بسیار از این انتخابات استقبال کردند، در صف های طولانی برای اسم نویسی انتظار کشیدند و هر بار، ده ها هزار و صد ها هزار تن از آنان در مجالس انتخاباتی سهم گرفتند. این ها نمایندگی از امیدواری آنان به تغیر و گزار دموکراتیک قدرت است. جریان اصلاحات و هم گرایی هم در این کامپاین، حضور گسترده دارد.

تشویش عمدۀ آقای رحیمی از تقلب، بر این مسئله استوار است که حامد کرزی از زلمی رسول پشتیبانی میکند و زلمی رسوی ریشۀ مردمی ندارد. به همین دلیل احتمال تقلب سازمان یافته وجود دارد. و راهی که برای رفع این تشویش یافته اند این است که گروه کلانی در میان ناظران انتخابات داشته باشند و از مردم، ناظران بین المللی و رسانه ها هم تقاضا کرده اند که اگر مواردی از تقلب را شاهد بودند، به کمیسیون شکایات اطلاع رسانی کنند.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید