افغانستان / اقتصادی

تضمین کابل بانک توسط رئیس جمهور کشور

کابل بانک
کابل بانک

متعاقب کشف فساد در کابل بانک و تحت قیمومیت قرار گرفتن ریاست آن، حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان پولهای را که مشتریان در این بانک ذخیره کرده اند، تضمین کرده است.

تبلیغ بازرگانی

زمانیکه خبر احتمال ورشکست شده کابل بانک پخش شد، مشتریان این بانک برای دوباره بدست آوردن پولهای خود، در مقابل این بانک صف کشیده بودند. ولی بر اساس این تضمین، خطری برای این مشتری ها وجود ندارد ولی سهام داران کابل بانک، همۀ حقوق خود را ازدست داده اند.

گفتگو با سیف الدین سیحون، استاد اقتصاد

برای بررسی این موضوع، گفتگویی داریم با سیف الدین سیحون، استاد اقتصاد در دانشگاه کابل. آقای سیحون در مورد اینکه آیا با این تضمین حکومت، مشتریان کابل بانک میتوانند مطمئن باشند، میگوید که بلی، موجودی مالی حکومت افغانستان بسیار بیشتر از پولهایست که مشتریان درکابل بانک ذخیره کرده اند. ولی درمورد اینکه چرا این مشکل بوجود آمد و آیا این مشکل با بانک های دیگرهم احتمال دارد بوجود بیاید، آقای سیحون میگوید که دلیل آن سرمایه گذاری های این بانک در دوبی و جاهای دیگر بود . همچنان استفادۀ سوء ازاین پولها، درچارچوب وام هایکه این بانک به بعضی ازشخصیت ها داده است. و این چنین مسایل دربانک های دیگرهم وجود دارد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید