امریکای جنوبی

تظاهرات، دیروز در ونزوئلا و امروز در برزیل

REUTERS/Ricardo Moraes

برگزارکنندگان تظاهرات امروز برزیل، با شعار برکناری رئیس جمهور این کشور، دیلما روسف، انتظار حضور یک ملیون نفر را دارند.

تبلیغ بازرگانی

بحران سیاسی برزیل، رئیس جمهور این کشور را، که از جناح چپ است، در خطر سقوط قرار داده است. از نظر اقتصادی هم برزیل، بزرگترین کشور امریکای جنوبی، که قرار است در تابستان امسال میزبان بازی های المپیک باشد، در وضع بدی قرار دارد. رشد اقتصادی افت کرده است و تورم شدید دامن گیر اقتصاد این کشور شده است. نا رضایتی مردم در حدیست که طی تظاهرات امروز، احتمال خشونت هم وجود دارد و به همین دلیل، دیلما روسف، رئیس جمهور این کشور، با تاکید روی آزادی تظاهرات، تصریح کرده است که هیچ کسی حق اعمال خشونت را ندارد.

از سوی دیگر، در ونزوئلا، کشوریکه در آن، از سال 1199 تا 2013، هوگو چاوز بر سر قدرت بود، هم دیروز تظاهرات صورت گرفت. اپوزیسیون این کشور، که در پارلمان اکثریت را به دست آورده است، دیروز موفق شد هزاران نفر را در مخالفت با حکومت «نیکولا مادورو» بسیج کند. البته حکومت نیکولا مادورو، که پیرو هوگو چاوزاست، هم در برابر این تظاهرات، یک همایش موازی تشکیل داد.

به این ترتیب، در «شاکائو» در نزدیکی شهر کاراکاس، هزاران نفر خواهان استعفای نیکولا مادورو شدند و یک موج سرخ، که پهنای آن مانند تظاهرات مخالفان بود، در مرکز پایتخت ونزوئلا، در دفاع از نیکولا مادورو شعار دادند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید