سوریه /بحران

تظاهرات خیابانی همزمان با ورود ناظران اتحادیه عرب به شهر "حمص"

REUTERS/Handout

همزمان با ورود هیئت ناظران عرب به شهر"حُمص" ده ها هزارتن از ساکنین این شهرامروز نیزبا انجام تظاهرات خیابانی خواستاربرکناری رژیم بشاراسد گردیدند.

تبلیغ بازرگانی

به گزارش خبرگزاری فرانسه درتظاهرات امروز حداقل سی هزارنفربه شعارداده علیه حکومت پرداختند. ساعاتی قبل ازورود هیئت عربی به حُمص، رئیس شورای ملی اپوزیسیون رژیم سوریه اعلام کرده بود که یازده ارابه تانک نیروهای ارتش سوریه ازیکی ازمحلات حُمص عقب نشینی کرده اند. برخی ازمناطق این شهرروزهای متمادی توسط توپخانه ارتش هواداررژیم زیرآتش باری قرار داشت.
تنها طی روزدوشنبه بیست و ششم دسامبر، درسرکوب های نیروهای حکومت دراین شهر، سی و چهارنفرجان خود را ازدست دادند.
کمیساریان حقوق بشرسازمان ملل درروزها آغازین ماه دسامبرجاری اعلام کرده بود که شمارقربانیان نه ماه سرکوب حکومت درسوریه، ازمرز پنج هزارنفرفراتر رفته است.
دراین حال به گزارش العربیه ساعتی پس ورود هیئت عربی به حُمص، رئیس شورای ملی سوریه اعلام داشت که نیروهای امنتی رژیم بشاراسد به ناظران اتحادیه عرب اجازه نمی دهند ازمحل اقامت خود دریکی ازهتل های "حُمص"، از مناطق مختلف شهردیدن نمایند.
برهان غلیون تأکید کرد که نیروهای دولتی، ناظران عرب را درهتل به محاصره درآورده و ازتأمین خواست های آنان برای اجرای مأموریت خود، ممانعت به عمل می آورند.
برخی گزارش ها حاکی است که طی بیست و چهارساعت گذشته برخی از حومه های دمشق- پایتخت نیز به محاصره گاردهای ریاست جمهوری سوریه درآمده اند.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید