پاکستان/هند

تظاهرات هندوهای پاکستانی در دهلی

معبد هندوSwaminarayan  در کراچی
معبد هندوSwaminarayan در کراچی wikipedia

هندوهای پاکستانی، امروز بر ضد مظالمی که در پاکستان به آنان اعمال میشود، در برابر دفتر سازمان ملل در شهر دهلی، دست به تظاهرات زدند.

تبلیغ بازرگانی

بر اساس ابرازات سازمان جهانی هندوان، که برگزارکنندۀ این تظاهرات بود این هندوان به دلیل ظلمی که در جمهوری اسلامی پاکستان به آنان میشود، دیگر به خانه های خود بر نمیگردند. آنان از سازمان ملل میخواهند که تلاش کند تا هندوهای ساکن پاکستان زندگی آبرومندانه داشته باشند، و آنانی که به دلیل خرابی وضع زندگی خود از پاکستان فرار کرده اند هم، در محل جدید سکونت خود دارای حقوق باشند.

در حالیکه در این تظاهرات، بچه ها شعارهای عدالت خواهی را بر افراشته بودند، بکی از مسئولین سازمان میگوید: «به هندوان پاکستانی که به هندوستان آمده‌اند باید ملیت هندی داده شود، چون آنان جزئی از این کشور هستند». او اضافه میکنند که هندوستیزی پاکستانی‌ها در طی سی سال گذشته، همزمان با اسلام گرایی ازدیاد یافته است.

در کشور پاکستان که 174 میلیون جمعیت دارد، 2.5 در صد مردم هندو هستند. سال گذشته هم تعدادی از هندو باوران، پاکستان را به دلیل بی امنیتی ترک کردند.

مسلمانان پاکستانی، دختران هندوها را میربایند و یا میکشند و یا هم با زور مجبور به مسلمان شدن میکنند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید