افغانستان / اقتصاد

تلاش دوباره برای فروش کابل بانک

بعد از تلاش بی نتیجه برای فروش کابل بانک، در دورۀ گذشته، بار دیگر وزارت مالیه افغانستان این یانک را به فروش گذاشته است.

تبلیغ بازرگانی

دفعۀ قبل، یگانه داوطلب خرید «کابل بانک»، شرکتی بود به نام «ژوندی»، که حکومت به آن اعتماد نکرد و در نتیجه، کابل بانک به فروش نرسید. این بار، در حالیکه مدتی از این تلاش اولی میگذرد، و فعالیت های کابل بانک بهبود یافته است، بار دیگر، حکومت میخواهد این بانک را بفروش برساند.

این موضوع را با آقای استاد مسعود، استاد اقتصاد در پوهنتون کابل، بررسی میکنیم. آقای استاد مسعود میگوید که فروش کابل بانک، تصمیم کشورهای کمک کننده به افغانستان است و در عین زمان، یکی از شرط های ادامۀ کمک آنان به افغانستان میباشد.

در مورد وضع فعلی کابل بانک استاد مسعود توضیحات مفصلی میدهد که از آنجمله میتوان این را در نظر داشت که ضرر های این بانک تقلیل یافته و فعالیت های آن بر خدمات بانکی به حکومت و مواردی از این قبیل، متمرکز شده است. ولی هنوز هم این بانک حق ندارد در فعالیت های اصلی بانکی، که عبارت از قرضه دهی است، در بازار حضور داشته باشد.

در مورد قضایای گذشته، استاد مسعود میگوید که پیگیری قضایی صورت گرفته است و ادامه دارد و مقادیری از پولهای که متهمین این قضیه از بانک گرفته بودند، دوباره به بانک پرداخته شده است.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید