افغانستان

تلاش دولت کابل برای انتقال ادارۀ زندان بگرام از آمریکائیان به مسئولان افغان

نصرالله استانک زی، مشاور رئیس جمهوری افغانستان، می گوید آمریکا کلیۀ کسانی را که در عملیات شبانه یا دیگر عملیات خود دستگیر می کند عضو القاعده، از اعضای طالبان یا دیگر گروه های شورشی میداند. به گفتۀ نصرالله استانک زی شماری افراد زیر هژده سال و بالای هفتاد سال نیز به وسیلۀ امریکائیان در این عملیات دستگیر شده و به عنوان طالبان یا شورشی در این زندان هستند

تبلیغ بازرگانی

حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان، در روز پنجشنبۀ گذشته، کمیسیونی را مأمور کرد که ظرف یک ماه کنترل و ادارۀ زندان بگرام، در پایگاه نظامیان آمریکا در شمال کابل را به طور کامل به مسئولان افغان منتقل کنند.
در کمیسیونی که قرار است این کار را انجام دهد وزیران امور داخله یا کشور، عدلیه یا دادگستری، رئیس عمومی امنیت ملی، نماینده ای از دادگاه عالی و رئیس ادارۀ مبارزه با فساد افغانستان عضویت دارند. ریاست این کمیسیون با عبدالرحیم وردک، وزیر دفاع، است.
سه روز پس از صدور این فرمان حامد کرزی، خبرگزاری فرانسه دیروز (یکشنبه) در گزارشی از کابل به نقل از کمیسیون نظارت بر قانون اساسی افغانستان از مواردی از نقض حقوق بشر و اعمال شکنجه و بدرفتاری با زندانیان در این زندان خبر داد.
گل رحمان قاضی، رئیس کمیسیون نظارت بر اجرای قانون اساسی افغانستان، که به دستور حامد کرزی- رئیس جمهوری این کشور- از زندان بگرام دیده کرده است گفت در جریان دیدار اعضای کمیسیون از این زندان ، شماری از زندانیان از این که مورد شکنجه قرار گرفته اند شکایت کرده اند.
به گفتۀ یک منبع نظامی افغانستان دست کم ٣٠٠٠ زندانی در زندان بگرام نگه داری می شوند و بیشترین شمار آنان را طالبان تشکیل می دهند.

در گفتگوئی با آقای "نصرالله استانک زی"، مشاور حامد کرزی در امور قضائی، انگیزه های افغانستان و حامد کرزی از تلاش برای تسریع در انتقال ادارۀ این زندان را جویا شدیم.
مشاور قضائی رئیس جمهوری افغانستان ابتدا بر این نکته تأکید می کند که توافق کابل و واشنگتن بر سر انتقال ادارۀ امور این زندان به دولت افغانستان در سال ٢٠١٠ حاصل شده و بر اساس این توافق می بایست این کار تا پایان سال ٢٠١١ محقق شده باشد.
نصرالله استانک زی در این مصاحبه هرگونه انگیزۀ سیاسی رئیس جمهوری افغانستان در صدور فرمان روز پنجشنبه و ارتباط آن با مذاکرات صلح آمریکا و طالبان را رد می کند و می گوید این دو مسأله هیچ ارتباطی با هم ندارند.
مشاور امور قضائی رئیس جمهوری افغانستان می گوید شاید امریکائیان در تعلل در تحقق این توافق دارای ملاحظلات سیاسی باشند اما تأکید می کند که او در این مورد هیچ سند و دلیلی ندارد.
در مورد این نکته نیز که اکثر زندانیان زندان بگرام را طالبان تشکیل می دهند آقای استانک زی توضیح می دهد که آمریکا کلیۀ کسانی را که در عملیات شبانه یا دیگر عملیات خود دستگیر می کند عضو القاعده، از اعضای طالبان یا دیگر گروه های شورشی میداند.
سرانجام این که مشاور حامد کرزی بر این نکته انگشت می گذارد که شماری افراد زیر هژده سال و بالای هفتاد سال نیز به وسیلۀ امریکائیان در این عملیات دستگیر شده و به عنوان طالبان یا شورشی در این زندان هستند.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید