دسترسی به محتوای اصلی
سودان، اتحادیۀ افریقا

تنش میان تظاهرکنندگان و نظامیان در سودان افزایش یافت

1 دقیقه

اتحادیۀ آفریقا از نظامیان حاکم بر سودان ٦٠ روز فرصت داد تا قدرت را به یک دولت غیرنظامی تسلیم کنند. این اتحادیه در بیانیه‌ای که شب گذشته منتشر کرد ابراز تاسف عمیق می‌کند که هشدار پیشین این سازمان از سوی شورای نظامی گذار مورد توجه قرار نگرفته است.بیانیۀ اتحادیۀ افریقا در حالی صادر می‌شود که اجرای توافق شکنندۀ بدست آمده میان نظامیان و تظاهرکنندگان با دشواری‌های تازه‌ای روبرو شده است. شورای نظامی گذار روز دوشنبه اعلام کرد که رئیس این شورا، ژنرال عبدالفتاح البرهان، قصد دارد ریاست بر شورای مشترک با غیرنظامیان را خود در اختیار داشته باشد. از نظر تظاهر کنندگان چنین وضعیتی با انتقال قدرت به غیرنظامیان در تضاد است.انجمن «پیشه وران سودان» که ابتکار عمل در رویاروئی با نظامیان را در دست دارد، روز گذشته آنان را متهم ساخت که تعهدات آنان مبنی بر انتقال قدرت جدّی نیست. این انجمن خواستار برگزاری تظاهرات «یک میلیونی» برای عقب راندن نظامیان شد.

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.