دسترسی به محتوای اصلی
پژواک جامعه

حقوق شهروندی، مهم ترین مطالبه جوانان در ایران و کشور های عربی است

صدا ۱۰:۵۲
توسط : بیژن برهمندی
۱۴ دقیقه

بعقیده فرهاد خسرو خاورچکیده حرکات اجتماعی اخیردر کشورهای عربی و نیز در ایران، درمسئله شهروندی خلاصه می شود.همه جا جوانان احترام به حقوق شهروندی را مطالبه می کنند.

تبلیغ بازرگانی

حوادث پرشتاب شورش های مردمی علیه رژیم های خود کامه در خاورمیانه، وزن و مقام پر اهمیتی درافکار عمومی جهانیان و به همین دلیل در رسانه های دنیا پیدا کرده است.
چرائی این انقلاب های غیرمنتظره وسریع، ترکیب طبقاتی شرکت کنندگان در این شورش های مردمی و بالاخره انگیزه ها و مطالبات آنان، پرسش هائی هستند که تحلیلگران ، به اقتضای دانائی ها و حساسیت هایشان می کوشند برای آنها پاسخی بیابند.
دراین میان نقش برجسته جوانان دراین شورش ها و توانائی شان دربکار گیری وسیع شبکه های مجازی اینترنتی، بقصد برقراری وسیع ترین ارتباطات، حضور فعالشان درتظاهرات خیابانی و شور و اشتیاقشان برای تحقق یک آینده بهتر، جوانان را درمرکز توجه همه کنشگران سیاسی و اجتماعی و نیز تحلیلگران و جامعه شناسان قرار داده است.
" علا ال اسوانی" نویسنده سرشناس مصری معتقد است که مطالبات جوانان مصری " تمام نظم کهن"این کشور را هدف قرار داده است.
" مالک شبل" مردم شناس و پژوهشگر عرب در مقاله ای که همین هفته در مطبوعات فرانسه منتشر شد می نویسد حوادثی که تونس و مصرو یمن را به لرزه انداخته اند، توسط جوانانی آفریده شده اند، که سرزنده و لی نا امید و ناتوان از محاسبه بودند.
براستی این جوانان چه می خواهند؟ چرا برنظم موجود شوریده اند؟ شورش آنها زائیده فقروتنگدستی است و یا ثمره تحقیر و تحکم رژیم های خودکامه؟
در گفتگوئی با فرهاد خسرو خاور پژوهشگر و استاد علوم اجتماعی در دانشگاههای فرانسه، او درباره ویژگی های این جوانان سرخورده عرب و ایرانی توضیح می دهد.
خسرو خاور می گوید درکشورهائی که این حوادث اتفاق می افتد، بخش عظیمی ازجوان ها تحصیل کرده هستند. چه در سطح ابتدائی و متوسطه و چه دانشگاهی. بعقیده خسرو خاور این گروه ازنظر الگوی رفتاری به طبقه متوسط تعلق دارند ولی – بدلیل بیکاری- از نظر اقتصادی با طبقات فرودست
همانند هستند.
بعقیده فرهاد خسرو خاوریک بعد مهم دیگر این حوادث آنست که جوانان در این کشورها خیلی بیش ازگذشته سکولارشده اند. او می گوید شکی نیست که این ها مسلمان هستند ولی احساس می کنند که مذهب نباید درسیاست جامعه دخالت کند. او اضافه می کند که درجنبش سبزهم مثل انقلاب یاسمن و یا انقلاب مصر، بعد مذهبی تحرکات اجتماعی بسیار بسیار حاشیه ای بود.
فرهاد خسرو خاورمعتقد است که در انقلاب های اخیر، مفاهیم حرمت و کرامت شهروند اهمیت بمراتب بیشتری از مفاهیم رایج درسالهای گذشته داشتند. او یاد آوری می کند که اصطلاحاتی مثل "امت" و یا ضدیت با امپریالیسم که حکومت های منطقه برای ایجاد یکپارچگی تصنعی درجامعه از آنها استفاده می کردند، دراین جنبش های نوین جائی ندارند.
بعقیده فرهاد خسروخاور چکیده حرکات اجتماعی اخیردرکشورهای عربی و نیزدرایران، درمسئله شهروندی خلاصه می شود." همه جا جوانان احترام به حقوق شهروندی را مطالبه می کنند."
خسرو خاور این دوران نوین را " پسا اسلامگرا" مینامد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.