پژواک جامعه

روایت تنگدستانه نوروز شامل چه بخشی از مردم ایران میشود

صدا ۰۸:۵۴

نوروز، این سنت زیبای باستانی ایرانیان ، چه بسا ازهمان دوران باستان ، به دو نوع نوروز گشاده دستان و نوروز تهی دستان تقسیم میشده است.

تبلیغ بازرگانی

اقلام نوروزی تا بیست برابر گرانتر شده اند نوروز که موهبت های طبیعی را میان مردم عادلانه تقسیم می کند، وقتی به اجتماع انسان ها گام می گذارد ، خود را با بی عدالتی های اجتماعی همگام و همنوا میسازد و سفره نعمت ها ، شادی ها و خوشکامی ها یش را ، چنان پهن می کند که با گشاده دستی هاو تنگ دستی های مردمان، هم چهره و هم آوا شوند.
در ایران اگرغم ها و تالمات به مساوات تقسیم می شوند، کامرانی ها چنین نیستند!
نوروز، این سنت زیبای باستانی ایرانیان ، چه بسا از همان دوران باستان ، به دو نوع نوروز گشاده دستان و نوروز تهی دستان تقسیم میشده است.

آیا می دانید روایت تنگدستانه نوروزی که بر دروازه آن ایستاده ایم چه ویژه گی هائی دارد؟ این پرسش را با بنفشه سام گیس، روزنامه نگار مسائل اجتماعی در تهران در میان گذاشته ایم.

وقتی ازاوپرسیدم که روایت تنگدستانه نوروز شامل چه بخشی از مردم ایران میشود، توضیح داد که باید شش میلیون مدد جوی تحت پوشش سازمان های هدایتی را با پانزده میلیون کارگر رسمی و غیررسمی در نظر گرفت ، به آنها یک میلیون بازنشسته را اضافه کرد، دو میلیون کارمند را هم در کنارشان قرار داد، و سرانجام یک جمعیت پانزده در صدی بیکاران را هم به آنان افزود ، تا رقم جمعیت زیر خط فقر بطور نسبی بدست آید. بعقیده او این بخش از جمعیت ایران تلخکامی های نوروز تنگدستان را تجربه می کنند.
بنفشه سام گیس درباره تفاوت نوروز امسال با سال های دیگر، معتقد است اتفاقی که امسال رنگ دیگری به نوروز داده است، اجرای طرح هدفمندی یارانه هاست،که از اواخر آذرماه آغاز شده است. حادثه ای که قیمت ها را بشدت بالا برد و کمک های دولتی هم اصلاً جوابگوی هزینه های افزایش یافته نیست.
سام گیس توضیح می دهد که با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها قیمت اقلام مورد نیازنوروزی افزایشی سه برابری، ده برابری، پانزده برابری و حتی بیست برابری پیدا کرده است.
سام گیس علل این افزایش قیمت ها و چگونگی آنرا بویژه درباره آجیل عید،شیرینی عید، میوه و پوشاک نوروزی در این گفتگو تشریح کرده است که می شنوید.
درباره سفرهای نوروزی ، او میگوید که امسال ، به شکرانه افزایش سریع قیمت سوخت اتومبیل ،هزینه یک خانواده چهارنفره برای یک سفر دو سه روزه نوروزی به دو میلیون تومان رسیده است ، که نسبت به سالهای قبل بمراتب گرانتر شده است. بطوریکه آژانس های مسافرتی پیش بینی کرده اند که سفر های نوروزی امسال تا سی و پنج در صد کاهش یابد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید