پژواک جامعه

وضعیت ممیزی کتاب کودک در ایران بسیار سخت شده است

صدا ۰۸:۱۱

صادق شجاعی ناشر مقیم ایتالیا توضیح میدهد که بویژه درحوزه کتاب کودک، ممنوعیت های عجیب و غریبی بوجود آمده است. برای مثال اگردرمتن یک کتاب کودک، به وجود سگی درخانه اشاره شود، باید برای مجوز گرفتن، آن را حذف کرد! واژه خوک هرکجای کتاب باشد باید برداشته شود! کارت بازی و رقص هم باید ازکتابهای کودکان حذف شوند. شجاعی می گوید کتابی سراغ دارد که درآن کودکی درقطاربراثرسرعت حرکت، " تلو تلو" می خورد. ممیزان گفته اند که " تلو تلو خوردن" باید حذف شود!

تبلیغ بازرگانی

نمایشگاه بین المللی کتاب کودک دربلونیای ایتالیا، که یکی ازمعروفترین و معتبرترین همایش های جهانی درعرصه کتاب کودک است، امروز گشایش یافت.
درنمایشگاه امسال هزاروسیصد غرفه از حدود هفتاد کشورجهان برپا شده است.
هرساله بقصد پوشش خبری این نمایشگاه، حدود ششصد خبرنگار از نقاط مختلف جهان دراین نمایشگاه شرکت می کنند. درجریان این همایش جوایزی نیزبه بهترین آثار، بویژه درعرصه تصویرگری کتاب کودک اهدا می شود.
درنمایشگاه امسال ، درکنار ناشران هفتاد کشور، حدود پانزده تا بیست ناشر ایرانی هم برای حضوردرنمایشگاه اقدام کرده اند که البته اکثریت آنها بقصد بازدید ازنمایشگاه و انتخاب کتاب هائی برای ترجمه به این نمایشگاه آمده اند.
در نمایشگاه امسال پنج موسسه انتشاراتی دارای غرفه هستند که سه موسسه دولتی و دو ناشر متعلق به بخش خصوصی اند.
امسال همچنین در جشنواره تصویرگری کتاب بولونیا، سه طراح ایرانی هم انتخاب شده اند که ممکن است جوایزی دریافت کنند.
صادق شجاعی یکی از ناشرین ایرانی مقیم ایتالیا  توضیح میدهد که از سال 1384 به این سو، بویژه در حوزه کتاب کودک، ممنوعیت های عجیب و غریبی بوجود آمده است. برای مثال اگر در متن یک کتاب کودک، به وجود سگی در خانه اشاره شود، باید برای مجوز گرفتن، آن را حذف کرد! واژه خوک هر کجای کتاب باشد باید برداشته شود! کارت بازی و رقص هم باید ازکتابهای کودکان حذف شوند. شجاعی می گوید کتابی سراغ دارد که درآن کودکی درقطاربراثر سرعت حرکت، " تلو تلو" می خورد. ممیزان گفته اند که " تلو تلو خوردن" باید حذف شود!
بعقیده صادق شجاعی، موضوع دومی که برای ممیزان به سختی قابل تحمل است، ترجمه کتاب در عرصه ادبیات کودکان است.
کانون پرورش فکری کودکان و نو جوانان که با حمایت دولت انجام وظیفه می کند، یکی از سردمداران مبارزه با ترجمه کتاب کودکان است.
بعقیده صادقی در مجموع وضعیت ممیزی کتاب کودک بسیار بسیار سخت است. بسیاری از کتاب ها مجوز نمی گیرند. آنهائی هم که مجوز میگیرند، مجبور به تن دادن به اصلاحات بسیار بسیار زیادی هستند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید