پژواک جامعه

گروهی از فمینیست‌های فرانسوی با غیرقانونی شدن روسپیگری مخالفت کردند

صدا

آزاده کیان در این گفتگو توضیح می دهد که در تحقیقاتی که تاکنون در فرانسه انجام شده است خیلی از روسپیان عنوان کرده اند که از نظر انها روسپیگری و تن فروشی چیز بدی بحساب نمی آید

تبلیغ بازرگانی

اوایل تابستان امسال، خانم نجات بل قاسم ، وزیر حقوق زنان و سخنگوی دولت جدید فرانسه، به خبرنگاران نوید داد که دولت با پدیده فحشا در جامعه مخالف است و بهمین منظور لایحه ای تهیه شده است که بزودی در مجلس مطرح خواهد شد تا مورد بحث نمایندگان قرار گیرد. او گفت سئوال این نیست که ما با روسپیگری مخالفیم یا نه، چرا که پاسخ ما به این پرسش مثبت است. ولی پرسش اصلی این است که چگونه باید با ان مقابله کرد؟ وزیر حقوق زنان توضیح داد که طرح جدید قانونی، مشتریان روسپیان را هدف قرار داده است و می خواهد آنها را به مجازات برساند.
این هفته نشریه چپ گرای نوول ابسرواتور چاپ پاریس، نامه سرگشاده ای را منتشر کرده است که در آن گروهی از فمینیست ها و روشنفکران سرشناس فرانسوی این لایحه قانونی را بشدت مورد انتقاد قرار داده اند.
Elisabeth Badinter Régine Deforges
Caroline Eliacheff
Elisabeth De Fontenay
Claude Habib
Nathalie Heinich
Claude Lanzmann
William Marx
Véronique Nahoum-Grappe
Philippe Raynaud
Céline Spector
Georges Vigarello
از امضا کنندگان این نامه هستند.
آنها نوشته اند، اگر دولت قانونی تهیه میکرد که بتواند شبکه های مخوف مافیائی و قاچاق چیان انسان را مورد حمله قرار داده و به برده گی جنسی زنان و حاکمیت واسطه ها خاتمه دهد ، باید شدیداً مورد تشویق قرار میگرفت. چنین مبارزه ای که بسیار دشوار خواهد بود، پیکاری جهانشمول و ضروری است.
نویسندگان ضمن انتقاد به آن دیدگاهی که همه تن فروشان را قربانی و تمام مشتریان انها را مقصر ارزیابی می کند، تاکید کرده اند که محو روسپیگری به بهانه ی مقابله با برده گی جنسی مبارزه ای عبث است.
در گفتگوئی با خانم آزاده کیان ، فعال حقوق زنان و استاد دانشگاه در پاریس ،
بحث های متنوع محافل فمینیستی و سازمان های مردم نهاد کمک به روسپیان و تفاوت دیدگاههای گرایشات مختلف فمینیستی در این باره مورد اشاره قرار گرفته اند.
آزاده کیان توضیح می دهد که خانم" الیزابت بدن تر " و کسان دیگری که این بیانیه را امضا کرده اند – و می شود انها را فمینیست های لیبرال نامید- اساساً مخالف روسپیگری نیستند ، به شرط این که روسپی به سن هژده سال رسیده باشد و مجبور به روسپیگری نشده باشد. در مقابل فمینیست های رادیکال که خواهان غیر قانونی شدن روسپیگری هستند، اعتقاد دارند که روسپیگری استثمار بدن زن توسط مردان است و خشونت بسیاری را بر زنان اعمال می کند. بعقیده انها هیچ روسپی خودش تصمیم نگرفته است که به این شغل روی آورد. بنابراین این گروه از فمینیست ها خواهان محو روسپیگری و غیر قانونی اعلام شدن آن هستند.
آزاده کیان در این گفتگو توضیح می دهد که در تحقیقاتی که تاکنون در فرانسه انجام شده است خیلی از روسپیان عنوان کرده اند که از نظر انها روسپیگری و تن فروشی چیز بدی بحساب نمی آید و همه زنان برای بدن خود آن قداستی را که مثلاً وزیر حقوق زنان ( خانم نجات بلقاسم)در نظر دارد قائل نیستند.
بعقیده خانم کیان اگر این قانون تصویب شود و به مرحله اجرا در آید، روسپیگری شکل مخفی بخود میگیرد و زیر زمینی میشود و بطور قطع از بین نخواهد رفت.
آزاده کیان فکر می کند که در این صورت شبکه های مافیائی قدرت بیشتری پیدا می کنند. او معتقد است که تصویب چنین قانونی به روسپیان کمکی نمی کند و بهمین دلیل قانون درستی نیست. به این گفتگوی شنیدنی گوش کنید.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید