پژواک جامعه

ایرانی تبارها و دیگر اقلیت های قومی- نژادی در انتخابات آمریکا چه نقشی دارند؟

صدا ۰۸:۴۱
REUTERS/Larry Downing

سعید نفیسی عقیده دارد که در شرق آمریکا که ایرانی ها بیشتر اساتید دانشگاه و افراد طبقه متوسط هستند، این ها ممکن است تمایل بطرف حزب دموکرات داشته باشند.نفیسی می گوید در گردهم آیی ها و جمع کردن پول به نظر می رسد که بیشتر جمعیت ایرانیان با نفوذ به طرف جمهوری خواهان تمایل دارند.

تبلیغ بازرگانی

در انتخابات صبح فردای آمریکا نقش و وزن اقلیت های قومی و نژادی در سرنوشت کاندیداهای دو حزب رقیب چه خواهد بود؟
آخرین سرشماری در آمریکا که در سال 2010 انجام گرفته است، نشان میدهد که از جمعیت کمی بیش از سیصد میلیونی آمریکا، صد ونود و شش میلیون از آنها سفیدپوست و یا غیر آمریکای لاتینی (غیر اسپانیائی تبار) هستند، در حالیکه لاتینی ها پنجاه میلیون نفر یعنی شانزده درصد جمعیت هستند. همین آمار سیاهان آمریکا را سی و هشت میلیون نفر – یعنی دوازده درصد – کل جمعیت آمریکا اعلام کرده است.
بقیه اقلیت های ساکن آمریکا که روی هم رفته بیست و دو میلیون نفر محاسبه شده اند، تنها هفت در صد جمعیت آمریکا به شمار میروند.
در انتخابات قبلی ریاست جمهوری در آمریکا در سال 2008 ، این اقلیت های های قومی و نژادی بیست و پنج در صد رای دهندگان را تشکیل میدادند.
طبیعی است که چنین رقمی را هیچ کدام از کاندیداهای ریاست جمهوری نمی توانند نادیده بگیرند.
گرچه در انتخابات گذشته ریاست جمهوری در آمریکا اکثریت وسیعی از این اقلیت های قومی و مذهبی به باراک اوباما رای دادند، اما به عقیده برخی کارشناسان، به نظر نمیرسد که این بخش از رای دهندگان پاداش رای هایشان را دریافت کرده باشند.
Pap Ndiaye پژوهشگر مرکز مطالعات شمال آمریکادر مدرسه مطالعات عالی علوم اجتماعی مدعی است که وضعیت عمومی اقلیت های آمریکائی در چهار سال گذشته به هیچ وجه بهتر نشده است.
در مجله رادیوئی پژواک جامعه با دعوت از آقای رسول نفیسی ، از او درباره نقش و وزن اقلیت ها در انتخابات آمریکا پرسیده ایم که شما را به شنیدن این گفتگو دعوت میکنیم.
رسول نفیسی در این گفتگو ضمن تشریح گرایش های اصلی درون اقلیت های آمریکائی، و تاکید بر این که نفوذ و اعتبار این گروهها با یکدیگر بسیار متفاوت است، در عین حال به وضعیت آمریکائیان ایرانی تبار هم اشاره می کند.
بعقیده نفیسی ایرانی ها جمعیت چندانی نیستند و شاید حدود یک میلیون و دویست ،سیصد هزار نفر بیشتر نباشند.
او توضیح می دهد که مهاجرین ایرانی ضد جمهوری اسلامی و طرفدار پهلوی که وارد آمریکا شدند، بخاطر نقشی که اینها برای پرزیدنت کارتر در سقوط شاه قائل بودند بطور عمده در حزب جمهوری خواه جمع شدند و بطور سنتی همواره به همین حزب رای می دهند.
سعید نفیسی عقیده دارد که در شرق آمریکا که ایرانی ها بیشتر اساتید دانشگاه و افراد طبقه متوسط هستند، این ها ممکن است تمایل بطرف حزب دموکرات داشته باشند.
نفیسی می گوید در گردهم آئی ها و جمع کردن پول بنظر می رسد که بیشتر جمعیت ایرانیان با نفوذ بطرف جمهوری خواهان تمایل دارند. ولی تاکید می کند که مشاهدات فردی اش بخصوص در شرق آمریکا نشان می دهند که تمایل بیشتر ایرانیان، حتی اکثریت آنها،بطرف حزب دموکرات است.
به این گفتگو گوش کنید.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید