پژواک جامعه

در ایران جلوه های افراطی زندگی تهیدستان و ثروتمندان چشم را می آزارد

صدا ۱۰:۲۲
FARS

مطابق آمارهای منتشر شده توسط بانک مرکزی ایران ، در سال گذشته در ایران فقیر ترین اقشار جامعه مبلغی معادل 6 میلیون و 4 صد هزار تومان برای زندگی خود هزینه کرده اند. این در حالی است که پولدارترین اقشار اجتماعی در همین دوره مورد مطالعه برای تامین زندگی اشان مخارجی حدود 87 میلیون و هفتصد هزار تومان داشته اند.

تبلیغ بازرگانی

ترجمان اجتماعی این آمار این است که در ایران ثروتمندانی زندگی می کنند که برای گذران زندگی سرشار از رفاه خود چهارده بار بیشتر از فقرا هزینه می کنند.
این تفاوت عظیم میان هزینه های زندگی دو قشر اجتماعی در درون یک جامعه بی شک صحنه های تاثر انگیز و یا ناخوش آیندی می آفرینند که می توانند هر بیننده ای را نسبت به این شکاف عمیق طبقاتی و نابرابری چشمگیر ،متاسف و یا بر آشفته سازند.
وزیر رفاه ، کار و تامین اجتماعی ، علی ربیعی خود می گوید " هفت میلیون نفر از مردم کشور در شرایط فقر شدید بسر می برند " بطوری که حتی " امنیت غذائی آنها در مخاطره است."
او همچنین تعداد افراد بسیار ثروتمند جامعه را 5 تا 6 میلون نفر ارزیابی می کند و مدعی است که " میزان ثروت آنها با ثروتمندان آمریکا چندان تفاوتی ندارد."
در متن چنین شکاف عمیق طبقاتی است که گاهی در رسانه های کشور به جلوه های تاسف انگیز این نابرابری ها توجه می شود و گزارش هائی از وضعیت افراط و تفریط در شیوه زندگی مردم کشور در معرض داوری مردم قرار میگیرد.
برای مثال ، همزمان با انتشار گزارش هائی از وضعیت رقت بار کودکان کار و خیابان و یا چگونگی گذران دردناک زندگی کارتون خواب ها در شب های سرد زمستان که در رسانه ها نظر را جلب می کند ، می توان شاهد گزارش های دیگری نیز بود که از گشاده دستی بی پروای اغنیا خبر می دهد.
خرید و فروش اسب های 800 میلیون تومانی برای مسابقات اسب دوانی ، رواج هواپیماهای شخصی با قیمت های هفتصد میلیونی و یا ساعت های یک میلیارد تومانی ، بخش ناچیزی از مثال های متعددی هستند که همین اواخر در رسانه های کشور منتشر شده اند.
در گفتگوئی با بنفشه سام گیس روزنامه نگار اجتماعی در تهران ، وی از مشاهدات عینی خود تعریف می کند که تایید کننده این تضاد های چشم گیر در سطح جامعه هستند. او البته اعتقاد دارد که یک سوم جمعیت کشور را کسانی تشکیل می دهد که ثروت های بی حساب دارند و افراط گرانه این ثروت ها را برخ دیگران می کشند.
بنفشه سام گیس که با آمار نقل شده از سوی وزیر کار موافق نیست اعتقاد دارد که اکثریت افراد جامعه با مشکلات معیشتی دست بگریبانند و تعداد افرادی که زیر خط فقر زندگی می کنند به مراتب بیش از ارقامی است که وزیر رفاه از آن یاد کرده است.
به این گفتگو گوش کنید.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید