روزنامه‌های فرانسه

جان کری: به آینده صلح در خاورمیانه امیدوارم

@fotolia

 جان کری، وزیرامور خارجه ی آمریکا، در تلاشی تازه برای امکان پذیر ساختن از سرگیری مذاکرات صلح خاورمیانه در این منطقه به سرمی بُرد. وی طی سفرهائی به کرانه غرب رود ارُدُن اورشلیم با مقامات اسرائیلی و فلسطینی دیدار و گفت وگو کرده است.

تبلیغ بازرگانی

 وزیرامور خارجه آمریکا می گوید، به ازسرگیری مذاکرات و طی مسیر نهائی منتهی به صلح خوشبین است.
جان کری در یک اظهار نظردر مورد کُندی روند صلح خاورمیانه گفته است، بهتر است کار با کندی، ولی با استحکام انجام گیرد.
در عراق خون ریزی های مداوم و سوءقصد های تروریستی ادامه دارد. روز دوشنبه دریک سوء قصد انتحاری، دریک چشم به هم زدن، پانزده نفرجان خود را ازدست دادند. دراین باره لیبراسیون روزنامه صبح پاریس مصاحبه ای دارد با ریچارد آرمیتاژمعاون سابق وزارت امور خارجه آمریکا درباره بحران به جا مانده ازخروج نیروهای آمریکائی از این کشور.
ریچارد آرمیتاژ دراین مصاحبه، درمقابل پرسشی درمورد نفوذ کنونی جمهوری اسلامی ایران درعراق، می گوید: اشتباه ما این بود که به اندازه کافی به توصیه کارشناسان گوش نکردیم. خبرنگارلیبراسیون ازآرمیتاژ می پرسد: زمانی که شما در وزارت خارجه بودید، در مورد نفوذ کنونی ایران دراوضاع عراق پیش بینی ای صورت نگرفت و فکری برای این مسئله نشد.
آرمیتاژ می گوید: نئو کان ها، دردستگاه دولتی جرج بوش براین باوربودند که درصورتی که ما یک پایگاه محکم درعراق به وجود اوریم، می توانیم فشاررا علیه جمهوری اسلامی افزایش دهیم. آرمیتاژمی افزاید: با این حال دروزارت خارجه ی آن زمان کارشناسان جهان عرب می دانستند و گوشزد می کردند که درصورت تغیر وضعیت اکثریت شیعه ی عراق به حکومت ایران نزدیک خواهند شد، آنها همچنین می دانستند و می گفتند که معاودین عراقی مانند خود نوری المالکی که سال ها درایران زندگی کرده بودند به ایران متمایل خواهند بود وموردحمایت ایران قرار خواهند گرفت، ولی واقعیت این است که ما به اندازه کافی به توصیه آنها توجه نکردیم.

لیبراسیون می پرسد: آیا بهای این اشتباه را امروزسوری ها نمی پردارند؟ زیرا آمریکا امروز درست درجائی که لازم دخالت کند، ازدخالت برای پایان دادن به بحران کنونی امنتاع می کند. آرمیتاژ می گوید: من شخصاً با دخالت نظامی درسوریه مخالفم، زیرا به نظرمن ارتش آزایبخش سوریه، درحال حاضر، نه رهبری و نه طرح سراسری ملی برای سوریه دارد. آرمیتاژ می افزاید: مشکل اساسی در ارتش آزادیبخش سوریه فقدان فرماندهی منسجم و مشترک است. این ارتش ازگروهای نظامی منفرد ومتفاوتی تشکیل شده است که دارای هدف های متفاوتی هستند، برای مثال درداخل این ارتش بخشی از نیروهای القاعده نیزحضوردارند.

فیگارو، روزنامه صبح پاریس، گزارشی را به بحران اقتصادی و سیاسی مصردوران محمد مُرسی اختصاص داده. فیگارو تحت عنوان مصرمرسی را ورشکستگی تهدید می کند، می نویسد: کسربودجه ی دولت مُرسی به حدود یازده درصد رسیده است. فیگارو می افزاید: عدم بازگشت ثبات سیاسی به کشور، کاهش چشم گیر سرمایه گزاری خارجی و بالاخره سقوط بیسابقه ی سفرهای توریستی به این مصراین کشوررا درآستانه ی وضعیت وخیم اقتصادی قرار داده است، تا جائیکه، ذخیره ارزی دولت از سی وشش میلیارد دلار به سیزده میلیارد دلارکاهش و کسری بودجه کشوربه حدود یازده درصد افزایش یافته است.

واما درمورد ایران، هومنیته ارگان هواداران حزب کمونیست فرانسه گزارش مفصلی دارد درمورد پیامدهای ناگوارتحریم ها برزندگی مردم ایران.
خبرنگارهونیته می نویسد: گزارش سازمان های نظرسنجی مانند گالوپ نشان می دهد که هشتاد درصدایرانیان ازتحریم ها صدمه دیده اند. گالوپ پس از انجام یک نظرسنجی تلفنی گزارش کرده است که هشتادو سه درصد پرسش شوندگان گفته اند که ازتحریم ها مستقیماً زیان دیده اند، به ویژه درزمینه های پزشکی و بهداشتی. نیمی از این افراد مستقیماُ آمریکا را دراین زمینه مقصرمی دانند و به میزان کمتری اروپا و فرانسه را، و تنها ده درصد دولت ایران را منشاء گرفتاری های خود و تحریم ها می دانند.
نویسنده گزارش هومنیته یاد آوری می کند که، بااین حال، نظرسنجی های اینگونه را باید با احتیاط تلقی کرد زیرا تلفن ها درایران می توانند تله ای برای مصاحبه شونده قرارگیرد.
لاکروا اروگان جامعه مسیحیان فرانسه دردو صفحه مفصلاً به پراکندگی جغرافیائی دو مذهب سنّی و شیعه درخاورمیانه پرداخته است.
لاکروا می نویسد: ده سال پس از حمله نیروهای آمریکا به عراق، رویدادهای بهارعربی نیز تنش میان شیعه و سنّی درکشورهای اسلامی را افزایش داده است.
لاکروا می افزاید: انقلاب اسلامی سال 1979 ایران و جنگ عراق درسال دو هزارو سه موجب شده است که آرایش نیروها درمنطقه تغیرکرده ویک هلال شیعی ظاهر شودکه موجبات نگرانی سنّی های منطقه همان منطقه را فراهم آورده است.
دربخش دیگری از این گزارش به رقابت های سیاسی و منطقه ای میان ایران و عربستان سعودی پرداخته شده است.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید