فرانسه، جشنوارۀ کن، رودن

جشنوارۀ کن : هنگامی که «رودَن» کارگاه مجمسه سازی خود را به نمایش می گذارد

«رودن»، تندیسگر بی همتائی که هنر او همواره مورد ستایش قرار گرفته و افکار، زندگی و مناسبات وی هنوز در پرده ای از ابهام پیچیده است.
«رودن»، تندیسگر بی همتائی که هنر او همواره مورد ستایش قرار گرفته و افکار، زندگی و مناسبات وی هنوز در پرده ای از ابهام پیچیده است. Festival de Cannes 2017

جشنوارۀ کن، چهارشنبه شب ٢٤ مه، در فردای بزرگداشتِ هفتادسالگی خود، پذیرای «اگوست رودَن»، سرشناس ترین مجمسه ساز نیمۀ دوم قرن نوزدهم فرانسه شد که این بار با بازی هموطن خود «ونسان لَندُن» بر پردۀ «تئاتربزرگ لومیر» ظاهر گردید. پرداختن به «رودن»، تندیسگر بی همتائی که هنر او همواره مورد ستایش قرار گرفته و افکار، زندگی و مناسبات وی هنوز در پرده ای از ابهام پیچیده است، بدون تردید کاری دشوار برای کارگردان و جسارتی هنرمندانه برای بازیگر نقش وی است.

تبلیغ بازرگانی

«ژاک دوآلون»، کارگردانِ فرانسوی نخست در اندیشۀ تدارکِ مستندی تاریخی-هنری به مناسبت یکصدمین سال درگذشتِ «اگوست رودَن» بود. «رودَن» در سالِ ١٩١٧، دقیقاً یک قرنِ پیش، جهانِ برنز و مرمر و کچ و خمیر و خاک را ترک کرد. فیلم «ژاک دوآلون» به همین جهان گشوده می‌شود، در همین جهان سیر و سفر می‌کند و بیش از همه زورآزمائی‌های هنرمند را با سازمایه‌های گوناگون به نمایش می گذارد.

«ژاک دوآلون» می گوید از همان آغاز تدارک فیلم، این نقش را برای «ونسان لَندُن» در نظر گرفته است :
 

Rodin Son Jacques Doillon Persan

ژاک دوآلون، سِورین کَنِل، ایزیا هیژلَن و ونسان لَندُن
ژاک دوآلون، سِورین کَنِل، ایزیا هیژلَن و ونسان لَندُن

فیلم «رودن»، زندگی نامۀ این پیکرتراش پرکار، که ٧ هزار مجسمه، ١٠ هزار طرح، یک هزار گراوُر و ١٠ هزار عکس از خود باقی گذاشته، نیست، بلکه تنها برگ‌هائی از آن است. برگ‌هائی که بویژه وی را در کارگاه خود و سرگرمِ کار خود نشان می‌دهد. برگ‌هائی که بیش از همه به چگونگی آفرینش هنری، نگرانی‌ها و تردیدهای هنرمند در این راه می‌پردازد. برگ‌هائی نیز که بر آنها شیفتگی‌ها و مناسباتِ «رودن» با زن‌های زندگی او، بویژه «کامیّ کلودل» و «رُز بوره» بر آنها نقش بسته است.

«رُز بوره» که نقش او را در فیلم «سِورین کَنِل» بازی می کند، نخست مدل زندۀ آفرینش‌های هنری او بود و هر چند سال‌ها با وی زیست، تنها در ده ماه آخر زندگی هنرمند به همسری او در آمد. نیز بویژه «کَمیّ کلودِل»، مجسمه سازی که شاگرد، معشوقه و شیفتۀ «رودَن» بود، امّا خود را در آفرینش هنری کمتر و کهتر از او نمی‌دانست و از همین رو با وی روابطی پُرشور و پُرتنش داشت. «ایزیا هیژلَن»، هنرپیشه و خوانندۀ جوان فرانسوی، با ایفای نقشِ دشوار «کَمیّ کلودِل» دراین فیلم، برای سومین بار، پس از «ایزابل آجنی» در سال ١٩٨٨، و «ژولیت بینُش» در سال ٢٠١٣، چهرۀ سینمائی این هنرمندِ پرابهامِ فرانسوی می‌شود.

فیلم بر اساس یک تحقیق تاریخی پردامنه و پژوهشگرانه ساخته شده و «ونسان لِندُن» برای ایفای نقش پیکرتراشی که آفرینندگی در انگشتان او موج می زند، پیش از آغاز فیلمبرداری، به مدت ٥ ماه هر روز ٤ ساعت روپوش سفید بر تن کرده و در کارگاه‌های مجمسه سازی کلنجار رفتن با مصالحِ سخت و نرم و حرکت‌ها و رفتارها را آموخته و بویژه کوشیده به دنیای فکر و آفرینشِ هنرمند رخنه کند. او به گفتۀ خود آموخته است چگونه با نگاهی پایدار یا زودگذر، با رقص کُند یا شتابزدۀ دست، اشکال مختلف را ببیند و همان فُرم و انحنا و فرورفتگی و برجستگی را بر سازمایۀ زیر دست خود بنشاند.

Rodin Son Vincent Lindon Persan

کارگردان با فیلم برداری یکسرۀ هر صحنه‌ و فرم گرفتن هر اثر به اثر خود فرم داده است. این فیلم همچنین روایت دیگری را از روابط میان «اگوست رودَن» و «کَمیّ کلودِل» ارائه می کند. روایتی که سی سال پس از فیلم «کَمیّ کلودِل» ساختۀ «برونو نوئیتِل» به واقعیّت تاریخی نزدیک تر است.
فیلم «رودن» در یک ساعت و ٥٩ دقیقه همزمان با جشنوارۀ کن، در سالن‌های سینما نیز بر پرده آمده است.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید