جعفر عظیم‌زاده در دفاع از کارگران ایران دست از جان شسته است

تبلیغ بازرگانی

*محمد علی جداری فروغی، وکیل دادگستری در ایران وضعیت جسمانی جعفر عظیم زاده فعّال کارگری و زندانی سیاسی را وخیم گزارش کرده که در پی شصت روز اعتصاب غذا، در آستانۀ مرگ، به بیمارستان سینا منتقل شده است.
محمدعلی جداری فروغی که داوطلبانه دفاع از این فعّال کارگری و زندانی سیاسی را پذیرفته، به نقل از پزشکان گفته است که شصت روز اعتصاب غذا، جعفر عظیم زاده را در وضعیت جسمانی بسیار خطرناکی قرار داده و هر آن خطر توقف حیات این کارگر زندانی را تهدید می کند. جداری فروغی گفته است که جعفر عظیم زاده در سخنانش از رؤیاها و آرزوهایش در دفاع از حقوق کارگران ایران صحبت کرده و گفته است که او به نشانۀ اعتراض علیه رویکرد امنیتی حکومت ایران علیه مطالبات صنفی کارگران دست به اعتصاب غذا زده است و در این راه دست از جان شسته است.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید