محیط زیست

جنگل های مخروبه، فاجعه زیست محیطی درایران

سالی حدود 100 هزارهکتارازجنگل های شمال ازدست می رود و به جای آن جنگل های مخروبه بر جای می ماند. حساسیت مدافعین محیط زیست ازاینجا بر می خیزد که در ظرف 35 سال گذشته با وجود آگاهی به این وضعیت، تخریب جنگل ها ادامه یافته و جلوی نابودی جنگل های 3.5 میلیون ساله گرفته نشده است.

تبلیغ بازرگانی

خبرگزاری های داخلی ایران با انتشار گزارش های نگران کننده ای از وضعیت جنگل ها در ایران، نسبت به خطر نابودی منابع طبیعی کشورهشدارمی دهند.

خبرگزاری فارس، ازنابودی جنگل های شمال خبر می دهد و با توجه به قطع بی رویه درخت ها می نویسد که تا ده سال آینده عملاً تعریف جنگل را در شمال از دست خواهیم داد.
سایت خبری خراسان نیز می نویسد "نفس جنگل های کشور به شماره افتاده، نه عزمی نه بودجه ای کجاست فریاد رس"

اسماعیل کهرم کارشناس محیط زیست و استاد دانشگاه درایران، این هشدارها را بسیار جدی می داند و با اشاره به نگرانی علاقمندان محیط زیست، دلایل تخریب جنگل ها بخصوص درشمال کشوررا توضیح می دهد و یادآوری می کند که سالی حدود 100 هزارهکتار ازجنگل های شمال ازدست می رود و به جای آن جنگل های مخروبه ( جنگل هایی که درخت هایشان بریده شده) برجای می ماند.
به نظر اسماعیل کهرم، حساسیت از اینجا بر می خیزد که درظرف 35 سال گذشته با وجود آگاهی به این وضعیت، تخریب جنگل ها ادامه یافته تا حدی که اکنون میزان جنگل ها درشمال کشوربه نصف رسیده و نتوانسته ایم جلوی نابودی جنگل های 3.5 میلیون ساله را بگیریم، آن هم در کشوری که به قول آقای کهرم از شمال تا جنوب آن را می شد زیرسایه درخت ها طی کرد.
اسماعیل کهرم توضیح می دهد که این خرابی محدود به جنگل های شمال کشور نیست و شامل جنگل های تمام کشور می شود. ازجمله جنگل زاگرس که می تواند در تأمین آب های زیرزمینی مؤثر باشد بواسطه هجوم عراقی هایی که بواسطه جنگ تحمیلی به ایران مهاجرت کرده بودند و چراندن احشامشان در این ناحیه بطور کلی تراشیده شده. به این موضوع کاشتن لوله های گازو دخالت هایی ازاین دست درطبیعت هم اضافه می شود.
سازمان های محیط زیستی دلایل متعددی برای پیدایش وضعیت هشدار دهنده جنگل ها مطرح می کنند و از آن جمله به ضعف مدیریت، بی توجهی به منابع طبیعی، کمبود نیروهای محافظ جنگل، عدم دسترسی به تکنیک پیشرفته برای آگاهی از وضعیت و تغییرات محیط زیست و سوانحی مانند آتش سوزی و ...
اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در بررسی علل فاجعه زیست محیطی نابودی جنگل ها دو دلیل را بر می شمرد: اول، جنگل تراشی برای استفاده از چوب در سوخت و مصارف صنعتی و دوم دخالت دام و افراد انسانی در جنگل ها که به جوانه های درختی و زمینی فرصت نمی دهد که رشد کنند. از این رو امیدوار است که سازمان های منابع طبیعی با طرح های صیانت و حفاظت از جنگل بتوانند عوامل بازدارنده رشد جنگل ها را کنترل کنند و از نابودی قطعی این منابع طبیعی جلوگیری نمایند.

گفتگو با اسماعیل کهرم

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید