افغانستان/ آمریکا- گفتگو

حامد کرزی و قرارداد دوجانبه میان افغانستان و ایالات متحده

در حالیکه افغانستان که با اتکا به کشورهای غربی بخصوص ایالات متحده برای خود سر و سامان داد، امروز چانه‌زنی‌های آقای کرزی میتواند نمایندگی از یک نوع سرگردانی رژیم کند.

تبلیغ بازرگانی

در سفر هندوستان آقای کرزی، بحث عمده، امضای قرارداد دوجانبه با ایالات متحده آمریکا است. به نظر میاید که آقای کرزی میخواهد راه دیگری برای پیشبرد امور افغانستان به دست بیاورد.

 

در بررسی این موضوع، گفتگویی دارم با احمد سیر مهجور- پژوهشگر در دانشگاه شهر "روان" در فرانسه.

گفتگو با دکتر احمد سیر مهجور

او میگوید که افغانستان در شرایط فعلی نیاز به یک متحد قوی دارد. کشورهای منطقه در میان خود مشکلات دارند و هرکدام برای تحقق استراتژی خود عمل میکند. هندوستان اگرچه مایل به کمک به افغانستان است ولی این کمک به دلیل حضور و مخالفت پاکستان محدود است.

در مورد قرارداد با ایالات متحده آمریکا، احمد سیر مهجور میگوید که حامد کرزی به خوبی درک کرده است که این کشور به آن نیاز دارد؛ آنان میخواهند در افغانستان حضورداشته باشند و همچنان میخواهند حضور آنان قانونی باشد ولی انتقادات حامد کرزی هم به گفتۀ او قابل درک است. وارد شدن نیروهای نظامی آمریکایی به خانه‌های مردم، کاریست که سازمان‌های حقوق بشری هم آنرا رد میکنند.

از سوی دیگر آقای کرزی در این زورآزمایی، میخواهد آمریکایی‌ها را زیر فشار قرار بدهد تا به اهداف خودش برسد. او میخواهد در رژیم آینده حد اکثر نفوذ را داشته باشد و استراتژی او در رژیم آینده هم در نظر گرفته شود. او همچنان میخواهد که افراد مورد نظرش در قدرت بمانند.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید