دسترسی به محتوای اصلی
انتخابات پارلمان اروپا، فرانسه

حزب راست افراطی مارین لوپن در فرانسه بیشترین شمار آراء در انتخابات پارلمان اروپا را کسب کرد

حزب راست افراطی «اجتماع ملی» به رهبری مارین لوپن، براساس ارزیابی موسسات نظر سنجی، ٢٣٬٢ درصد آراء رای دهندگان را بخود اختصاص می‌دهد.
حزب راست افراطی «اجتماع ملی» به رهبری مارین لوپن، براساس ارزیابی موسسات نظر سنجی، ٢٣٬٢ درصد آراء رای دهندگان را بخود اختصاص می‌دهد. Bertrand GUAY / AFP

حزب راست افراطی «اجتماع ملی» به رهبری مارین لوپن، براساس ارزیابی موسسات نظر سنجی، ٢٣٬٢ درصد آراء رای دهندگان را بخود اختصاص می‌دهد. بر همین پایه، حزب تازه تاسیس رئیس جمهوری فرانسه «جمهوری در حرکت» با کسب ٢١٬٩ درصد در مکان دوم قرار می‌گیرد. پیشرفت حزب «محیط زیست» که با بدست آوردن ١٢٬٨ درصد آراء در مکان سوم قرار گرفته و حزب راست سنتی «جمهوریخواهان» به ردۀ بعدی سوق داده، از نتایج پیش‌بینی ناشدۀ این انتخابات است. حزب «جمهوری خواهان» تنها ٨٬٣ درصد آراء را از آن خود خواهد کرد. حزب «فرانسۀ نافرمان» که رهبری آنرا «ژان لوک ملانشون» بر عهده دارد و حزب سوسیالیست که در این انتخابات با شماری از روشنفکران فهرست واحدی تشکیل داده است هر یک ٦٬٧ درصد آراء را از آن خود می‌کند.

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.