ایران

حملۀ شدید مهدی کروبی به محمود احمدی نژاد و حامیان او

مهدی کروبی که در منزل خود در دیدار با جمعی از دانشجویان سخن می گفت در پایان پرسید مدیریت جهانی، عدم تمکین در مقابل قانون، تضعیف نهادهای مردمی از طریق عدم تمکین و زورگوئی، دخالت و تصمیم گیری در حریم خصوصی خانواده ها و خس وخاشاک خواندن ملت بزرگ ایران بس نبود که امروز گستاخانه "تک حزبی" (بودن کشور) را مطرح می کنند؟

تبلیغ بازرگانی

مهدی کروبی، دبیر کل حزب اعتماد ملی و یکی از دو نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری دهم، در حمله ای بی سابقه به محمود احمدی نژاد و دولت و حامیان او و بدون نام بردن از شخصی خاص گفت، وقوع انقلاب اسلامی یک اتفاق مبارک و عظیمی بود که منجر به شکل گیری نظامی مبتنی بر جمهوریت و اسلامیت شد اما متأسفانه جریان مشکوک کنونی، جریان انحرافی درمسیر انقلاب و اهداف آیت الله خمینی یا به گفتۀ او "امام" است.
مهدی کروبی افزود درهیچ مقطع و زمانی اینقدر واضح و بی شرمانه کسی به دروغ گوئی و خرافه گوئی مبادرت نمی ورزید. مهدی کروبی گفت اخلاق از بین رفته است و جای آن را تهمت، دروغ، خرافه و تک تک رذایل اخلاقی همچون یک غدۀ سرطانی در حال گرفتن و افزایش حوزۀ نفوذ خود می باشد.
رئیس مجلس شورای اسلامی در دوره های سوم و ششم در مورد اظهارات اخیر محمود احمدی نژاد مبنی بر این که در ایران یک حزب وجود دارد و آن حزب "ولایت" است ضمن مشکوک شمردن این سخنان گفت جمهوریت خود مبنای به رسمیت شناختن و احترام گذاشتن به تکثرگرائی است. مهدی کروبی گفت سودای تک حزبی در ایران نه تنها محکوم به فناست بلکه ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی آن را نمی پذیرد. دبیرکل حزب اعتماد ملی به مقایسه ای میان این سخنان محمود احمدی نژاد و محمد رضا شاه پهلوی که با اعلام موجودیت حزب رستاخیز نظام تک حزبی را در ایران برقرار ساخت پرداخت و گفت البته بوده اند افرادی که این سودا را در سر می پرورانده و حتا آن را در رژیم گذشته به عنوان رستاخیز اعلام کردند اما این سودا واندیشه را با خود به گور بردند.
مهدی کروبی که در منزل خود در دیدار با جمعی از دانشجویان سخن می گفت در پایان پرسید مدیریت جهانی، عدم تمکین در مقابل قانون، تضعیف نهادهای مردمی از طریق عدم تمکین و زورگوئی، دخالت و تصمیم گیری در حریم خصوصی خانواده ها و خس وخاشاک خواندن ملت بزرگ ایران بس نبود که امروز گستاخانه "تک حزبی" (بودن کشور) را مطرح می کنند؟
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید