افغانستان

حملۀ طالبان به پایگاه بگرام

پایگاه نیروهای امریکایی در بگرام
پایگاه نیروهای امریکایی در بگرام Globalsecurity.org

دیروز حدود بیست تاسی تن از طالبان به پایگاه نظامی بگرام حمله کردند و طی زد و خورد هایی که ساعت ها طول کشید، باعث زخمی شدن نه سرباز و کشته شدن یک غیر نظامی امریکایی شدند.

تبلیغ بازرگانی

بگرام مهمترین پایگاه نظامی و بزرگترین زندان خارجی در افغانستان است. این پایگاه در اختیار نیروهای امریکایی قرار دارد. حملۀ «شجاعانۀ» طالبان که هفت ساعت طول کشید، چند روز بعد از اعلان عملیات جهادی طالبان بر ضد نیروهای نظامی ناتو و خارجییان بصورت عموم، انجام شد.

در فردای سوء قصد برضد یک کاروان نظامی ناتو که سه شنبه گذشته، باعث قتل پنج سرباز امریکایی و یک نظامی کانادایی شد، دیروز، حمله به بگرام، یا گوانتاناموی افغانستان، به گفتۀ نظامیان امریکایی، منتهی به زخمی شدن نه سرباز و کشته شدن یک غیرنظامی امریکایی، که برای ناتو کار میکرد، شد. شورشیان که حدود سی تن بودند، از دو سو، شرق و غرب، با راکت، نارنجک و اسلحۀ اتوماتیک، به پایگاه حمله کردند. به گفتۀ امریکاییان، شورشیان موفق نشدند در داخل پایگاه وارد شوند.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان گفته است که بیست انتهاری به بگرام حمله کردند و از آنجمله، چهار تن کمربند انتهاری خود را منفجر کردند. اهالی محل از حملۀ شورشیان انتهاری و تیر اندازی هلیکوپتر های امریکایی صحبت میکنند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید