افغانستان

حملۀ طالبان در ولایت بادغیس

تبلیغ بازرگانی

خبرهای تأییدنشده حاکی از سقوط شهرستان جوند واقع در ولایت بادغیس به دست طالبان است. رویترز می‌نویسد که این عملیات در چارچوب حملۀ گسترده‌ای قرار می‌گیرد که شورشیان اسلام‌گرا در شمال افغانستان آغاز کرده‌اند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید