افغانستان

خطر گرسنگی هفت ملیون افغان را تهدید میکند

DR

برنامۀ جهانی غذا اعلان کرده است که برای ارائۀ کمک به افغانستان و برای جلوگیری ازینکه حدود هفت ملیون تن از اهالی افغانستان، در خطر گرسنگی قرار بگیرند، ضرورت به یک کمک عاجل 250ملیون دالری دارد.

تبلیغ بازرگانی

قربانیان این بحران غذایی، بیشتر زنان و کودکان خواهند بود ولی بصورت عموم، یک سوم نفوس افغانستان، که 30 ملیون تخمین میشود، ازین بحران متاثر خواهند شد. گدام های گندم برنامۀ جهانی غذا تا ماه های جولای و اگست تمام خواهد شد و به دلیل اوضاع امنیتی، شرایط کار برای این سازمان، همیشه مشکل بوده است.

مقدار گندم مورد نیاز مردم، برای سال جاری 5.2 ملیون تن تخمین شده است. از شروع سال، حکومت 1.2 ملیون تن کمبود گندم را پیشبینی کرده بود. از ماه جولای و اگست آینده به بعد، بر اساس پیش بینی ها، روغن و سبزیجات خشک هم کمیاب خواهد شد.

با تاکید روی ضرورت عاجل پرداخت پول، برنامۀ جهانی غذا اضافه میکند که در غیر آن، آنان مجبور خواهند شد تا برنامه های غذایی را که برای شاگردان مکاتب دارند، 50 در صد تقلیل بدهند. درین صورت حدود یک ملیون شاگرد مکاتب، متضرر خواهند شد.

مسایل مربوط به ضعف زیر بنا ها و مشکلات امنیتی باعث میشوند که فاصلۀ زمانی میان اخذ پول و تبدیل کردن آن به مواد غذایی حاضر برای پخش، حدود دو تا سه ماه باشد. به همین دلیل این سازمان روی ضرورت اینکه هرچه زود تر باید به آنان کمک شود، تاکید، و تحدید میکنند که اگر جامعۀ جهانی به زودی به برنامۀ جهانی غذا، که یکی از سازمانهای مربوط به سازمان ملل است، کمک نکنند، این سازمان به زودی ذخایر خود را تمام کرده و الزاماً یک بخشی از فعالیت های خود را متوقف خواهد کرد.

یکی از مسئولین سازمان ملل میگوید که در افغانستان دفاتر و بخش های این سازمان، در سی در صد محلات فعالیت معمولی دارد، داخل شدن آنان در سی در صد دیگر محلات، مشکل، و در چهل در صد باقیمانده، نا ممکن است.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید