ایران/ نمازجمعه

خطیب نمازجمعه: جنگ دراسلام برای اصلاح است!!!

یک مقام روحانی ایران می گوید: جنگ دراسلام حرکتی اصلاحی و برای مقابله با فساد است. 

تبلیغ بازرگانی

آیت الله احمد جنتی، دبیرشورای نگهبان با طرح این نظر درنمازجمعه امروز تهران گفت: جنگ در اسلام برای براندازی فساد است، ولی آخرین درمان است و تا مادامی که می توان از راه های دیگر با فساد مقابله کرد، از آن استفاده نمی شود.
خطیب نمازجمعه تهران، درمورد موازین فساد و تعیین کننده معیارهای آغاز جنگ علیه فساد سخنی نگفت.
آیت الله جنتی با بیان اینکه، هرچه قدرجمعیت انسان ها درزمین زیاد و تکثیر شد، فساد نیزافزایش یافت گفت: انبیاء الهی برای اصلاح آمدند و حکمت خداوند اجازه نمی دهد که انسان ها درزمین آدم بکشند، قتل وغارت کنند، زیرا که بشربرای عبادت خدا خلق شده است.
خطیب نمازجمعه تهران گفت: همه افراد بشرقبول دارندکه فساد باید ازبین برود و آن را محکوم می کنند، ازاین رو مفسدان خود نمی خواهند قبول کنند که فساد می کنند و می گویند ما اصلاح طلبیم و نمی خواهیم فسادکنیم.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید