افغانستان/ پاکستان- گفتگو

دخالت پاکستان در امور داخلی افغانستان

متن توسط : عزیز احمد فرد
۷ دقیقه

حکومت افغانستان با کشورهای مختلف جهان به شمول هندوستان، قراردادهای دراز مدت امضا میکند. یکی از مسئولین ناتو در این مورد گفته است که این حق افغانستان است و پاکستان حق ندارد در این مورد دخالت کند.

تبلیغ بازرگانی

از مدت ها به اینسو، پاکستان در روابط میان افغانستان و هندوستان دخالت میکند و از افغان‌ها میخواهد تا از هند دوری کنند. این برخورد شاید از دیدگاه پاکستان، به دلیل دشمنی دیرینۀ این کشور با هند موجه به نظر بیاید ولی از دیدگاه افغانستان دخالت در امور خصوصی کشور تلقی میشود. از سوی دیگر، تأکید "آیساف"، روی استقلال افغانستان هم تا حدی قابل بحث است.

 

در بررسی این موضوع، گفتگویی دارم با آقای فاروق فارانی، نویسنده و تحلیلگر.

گفتگو با گفتگو با فاروق فارانی

آقای فارانی، با تصریح اینکه استقلال خود افغانستان هم با در نظرداشت حضور نیروهای خارجی و روابط خاص کشور با ایالات متحده قابل تردید است، ولی کشور پاکستان که با یک مفکورۀ اسلامی بوجود آمد، نه تنها نتوانست همۀ مسلمانان را از هند جدا کند بلکه باعث ایجاد دوگانگی در میان مسلمانان هند هم شد و از سویی خودش هنوز نتوانسته است ازنظامی‌گری و دیکتاتوری بیرون بیاید و هنوز هم بصورت مطلق وابسته به انگلیس و آمریکا است، هرگز این حق را ندارد که به کشورهای دیگر دستور بدهد.

از آقای فارانی میپرسم که چون هر دو کشور به سوی دموکراسی در حرکت هستند، شاید در راه دموکراسی بتوانند بهم برسند و با همدیگر تفاهم کنند؟

او در جواب میگوید که نه. البته مردمان کشورهای افغانستان و پاکستان و همچنان ایران و کشورهای دیگر میتوانند با هم دوست باشند ولی حکومت پاکستان، چون زادۀ تشنج است، برای بقای خود ضرورت به تداوم تشنج دارد و به همین دلیل برخورد آنان با افغانستان، همیشه تشنج زا بوده است و خواهد بود.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید