ایران / داخلی

درخواست برگزاری راهپیمائی

میرحسین موسوی و مهدی کروبی
میرحسین موسوی و مهدی کروبی
متن توسط : رحمت قاسم بیگلو
۲ دقیقه

به دنبال رویداد های تونس و مصر، و خواست عمومی جوانان مبنی برایجاد جوامع دموکراتیک درایران نیز رهبران اپوزیسیون اصلاح طلب این کشور خواستار پروانه راهپیمائی برای طرح خواست های خود شدند. 

تبلیغ بازرگانی

به دنبال رویداد های تونس و مصر و خواست عمومی جوانان مبنی برایجاد جوامع دموکراتیک درایران نیز رهبران اپوزیسیون اصلاح طلب این کشورخواستارپروانه راهپیمائی برای طرح خواست های خود شدند.
به گزارش سامانه خبری"سهام نیوز" مهدی کروبی و میرحسین موسوی ازمخالفین دولت احمدی نژاد در نامه مشترکی به وزارت کشورجمهوری اسلامی درخواست صدورمجوز برای دعوت راهپیمائی مردمی درجهت حمایت ازقیام مردم مصرو تونس را خوستارشدند.
در نامه دو رهبرمخالفین دولت احمدی نژاد به وزیرکشورآمده است:
بدینوسیله به اطلاع می رساند که به منظوراعلام همبستگی به حرکت های مردمی درمنطقه بویژه قیام آزادیخواهانه مردم تونس و مصربرعلیه حکومت استبدادی در کشوردرخواست صدورمجوزبرای دعوت به راهپیمائی مردمی طبق اصل بیست و هفت قانون اساسی در جهت حمایت از قیام مردم این دوکشورمسلمان را درروز دوشنبه بیست و پنج بهمن ساعت سه بعد ازظهرازمیدان امام حسین تا میدان آزادی داریم.
این نامه از سوی میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو نامزد شکست خورده انتخابات ریاست جمهوری سال دو هزارو نه امضاء شده است.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید