ایران/ غرب

درصورت احساس خطر؛ ایران تنگه هرمز را خواهد بست

DR

درایران تاکید، انکار و اظهارنظرهای متفاوت برسرتصمیم این کشوربه بستن تنگه هرمز درصورت تحریم نفت ایران، همچنان ادامه دارد. 

تبلیغ بازرگانی

درحالیکه شماری از مقامات سپاهی و سیاسی ایران ازجمله نفردوم دولت احمدی نژاد، محمد رضا رحیمی، با تاکید گفته بودند که چنانچه نفت ایران تحریم شود، "یک قطره نفت از تنگه هرمز" عبورنخواهد کرد، علی اکبرصالحی وزیرامورخارجه روز گذشته درترکیه گفت که ایران هرگز نگفته است که درنظردارد تنگه هرمز را ببندد.
ساعاتی پس از این سخنان نماینده دائمی ایران درسازمان ملل متحد گفت: اگر قدرتی بخواهد برای جلو گیری از برنامه ای اتمی ایران، حلقه را براطراف این کشورتنگترنماید، ایران تنگه استراتژیک هرمز را خواهد بست.
محمد کاظمی، نماینده ایران گفت: همه گزینه ها برای مقابله باتهدید ها روی میزقراردارد. وی افزود هیچ تصمیمی برای بستن تنگه هرمز اتخاذ نشده است، به جز زمانیکه ایران واقعاً درخطرقرارگرفته و یا کشوری بخواهند حلقه را بردورایران تنگتر نماید.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید