دسترسی به محتوای اصلی
هفته نامه های فرانسه

در ضرورت بین الملل مسلمانان علیه بوکو حرام

متن توسط : ناصر اعتمادی
۱۴ دقیقه

گروه تروریستی بوکو حرام در نیجریه به ویژه پس از اقدام اخیرش در ربودن بیش از دویست دختر دانش آموز در شمال این کشور جایگاه ویژه ای را در هفته نامه های فرانسه به دست آورده است.

تبلیغ بازرگانی

همانطور که می دانید رهبر این گروه ابوبکر شکو تهدید کرده که کودکان ربوده شده را یا به عنوان برده خواهد فروخت یا به عقد اجباری مسلمانان در خواهد آورد. اقدام اخیر بوکو حرام موجی از واکنش و انزجار بین المللی را برانگیخته است. "کریستف باربیه" سرمقالۀ این هفتۀ خود را در نشریۀ "اکسپرس" با عنوان "دشمن حقیقی اسلام" به همین گروه و آخرین اقدامش اختصاص داده و نوشته است که گروه بوکوحرام با خشونت ها و وحشی گری هایش که به نام اسلام نیز صورت می پذیرند توانسته به نظریه "جنگ تمدن ها" اعتبار ببخشد. "کریستف باربیه" افزوده است که در نیجریه، همانند افغانستان یا سوریه بزرگترین قربانی اسلامگرایان از نوع بوکوحرام خود اسلام است. گروه بوکو حرام با نمایش جنایاتش با استفاده از اینترنت نقش اصلی را در توسعۀ اسلام ستیزی یا اسلام هراسی در سراسر جهان ایفا می کند که از پیش به دلیل بحران های اقتصادی و تفاوت های فرهنگی رو به توسعه نهاده اند. "کریستف باربیه" در پایان نوشته است که برای مقابله مؤثر با توحش و تروریسم بوکوحرام باید بین المللی مرکب از مسلمانان علیه تروریست هایی که در حال نابود کردن اسلام هستند به طور عاجل شکل بگیرد. به نوشتۀ سرمقاله نویس "اکسپرس" در چنین ابتکار بین المللی باید از پادشاه مغرب تا امیر قطر، از پادشاهان عربستان و عمان تا رهبران کشورهای مسلمان غیرعرب نظیر ایران، ترکیه، اندونزی و همچنین دانشگاه ها و نهادهای معتبر جهان مسلمان شرکت کنند. "کریستف باربیه" سپس اضافه کرده است که نه فقط باید به طور عاجل علیه گروه اسلامگرای بوکوحرام دست به عمل زد، بلکه در این اقدام کشورها و نهادهای مسلمان باید نقش اول و پیشرو را داشته باشند. هفته نامۀ "لوپوئن" در خصوص گروه تروریستی بوکوحرام مصاحبه ای نیز با طارق رمضان، روشنفکر مسلمان مصری تبار انجام داده که گفته است که گروه بوکوحرام از تاثیر سازوکار رسانه های بین المللی برای تبلیغ اقدام های خشونت آمیز و تروریستی اش بهره می برد.
روشنفکر مصری تبار گفته است که متأسفانه در غرب همانند کشورهای مسلمان واکنش عمومی به جنایات بوکوحرام بیشتر جنبۀ احساسی دارد. اما، به گفتۀ طارق رمضان، نمی توان سیاست صلح را صرفاً بر اساس سیاست مبتنی بر احساسات پیش برد. به گفتۀ این روشنفکر مسلمان این رویه و واکنش تنها آب به آسیاب گروه هایی نظیر بوکو حرام می ریزد که به خوبی دریافته اند که هر چه اعمال شان وحشیانه تر و خشن تر باشند، بیشتر به یاری رسانه های جهانی انعکاس خواهند یافت. طارق رمضان در پایان گفتگویش با هفته نامۀ "لوپوئن" توصیه کرده که برای مقابله با تروریسم اسلامی باید سیاستی منسجم داشت. او گفته است : نمی توان در قبال کشورهای بنیادگرای اسلامی نظیر کشورهای مسلمان حوزۀ خلیج فارس سیاست سکوت را پیشه کرد و در عین حال گروه هایی را هدف حمله قرار داد که آبشخورشان همین دست کشورهای بنیادگرای اسلامی هستند.

*"پوتین دوست غیرمنتظرۀ اروپا" عنوان تفسیر این هفتۀ کریستیان ماکاریان در هفته نامۀ "اکسپرس" است که در واقع به توضیح سیاست رییس جمهوری روسیه در قبال اوکراین اختصاص دارد. کریستیان ماکاریان گفته است که رییس جمهوری روسیه به زورآزمایی اش در اوکراین ادامه می دهد، زیرا، می خواهد با آشوب و ناآرامی موجبات بی اعتبار شدن نتیجۀ انتخابات ریاست جمهوری اوکراین را فراهم کند. مفسر "اکسپرس" در ادامه افزوده است که تشدید این سیاست برای اروپا بسیار خطرناک خواهد بود. به گمان کریستیان ماکاریان یکی از اهرم های رییس جمهوری روسیه برای پیشبرد این سیاست قماری بسیار خطرناک بر سر صعود ملی گرایی افراطی در اروپا است. از آغاز بحران اوکراین رسانه های تحت کنترل کرملین نسبت به توسعۀ فاشیسم در اروپا هشدار می دهند و کلیه رهبران اوکراین را که با سیاست های روسیه در کشورشان مخالفت می کنند بدون استثنا فاشیست می نامند.
مفسر اکسپرس در ادامه می افزاید که وجه دیگر سیاست رییس جمهوری روسیه جذب جریانات ملی گرای افراطی اروپا است تا آنجا که او خود را سپر دفاعی تمدن مسیحی در مقابل تهدید اسلامگرایی و همچنین مدافع راستین نظم سنتی در مقابل تهدیدهای جهان مدرن معرفی می کند. رییس جمهوری روسیه از این پس می تواند بر پشتیبانی نیروهای ملی گرای افراطی در درون اتحادیۀ اروپا حساب کند که پیشتر همگی نیروهای ضدکمونیست اروپایی بودند. این سیاست به نوشتۀ کریستیان ماکاریان یادآور پیمان صلح آلمان و اتحاد شوروی سابق در سال 1939، در آستانۀ جنگ جهانی دوم است. نکتۀ خطرناک این تحول به گفتۀ مفسر اکسپرس این است که گروه های ملی گرای افراطی در اروپا که همگی نیز ناگهان دوستدار روسیه شده اند نوک پیکان حمله علیه اتحادیۀ اروپا و گسترش آن و همچنین علیه "یورو" واحد پول اروپا را تشکیل می دهند. به این ترتیب، به گفتۀ کریستیان ماکاریان، ولادیمیر پوتین در حال تبدیل شدن به رقیب و مخالف سرسخت اروپای واحد است. هر چند منشا شکلگیری اتحادیۀ اروپا اندیشۀ صلح بوده است، اما، به گفتۀ مفسر اکسپرس، رییس جمهوری روسیه در حال تبدیل کردن این کشور به دشمن اروپا است و با این اقدام بیشترین کمک را به اتحاد دوبارۀ اروپا می کند. زیرا، به گفتۀ ماکاریان، اروپا برای انسجام یافتن به دشمن مشترک نیازمند است.
*نشریۀ معروف فرانسوی، "سیته"، دو شمارۀ جدید خود را به وضعیت فلسفه در فرانسه اختصاص داده و هفته نامۀ نوول ابزرواتور، به همین مناسبت مصاحبه ای با "پُل اودی" یکی از مبتکران شماره های ویژه نشریه فرانسوی انجام داده است. در این مصاحبه "پُل اودی" که خود فیلسوفی زیردست و متخصص مسائل اخلاق و زیبایی شناسی است به هفته نامۀ فرانسوی گفته است که در توصیف صحنۀ فلسفی در فرانسه او ترجیح می دهد که به جای "فلسفۀ فرانسوی" از نحوۀ فرانسوی تأملات فلسفی صحبت کند. در توصیف ویژگی این نحوۀ تأملات فلسفی، "پل اودی" از جمله گفته است که در ادامۀ سنت گذشته فلسفه در فرانسه نه در کانون که در حاشیه و در مرز میان حیطه های مختلف دانش و تأمل قرار گرفته است. یعنی : از فلسفه و ادبیات تا علوم دقیقه، از علوم انسانی تا فلسفۀ سیاسی، از فلسفۀ مفهوم تا فلسفۀ زبان و ماوراءطبیعه، صحنۀ تأملات فلسفی در فرانسه بسیار سیّال است. به گفتۀ "پل اودی" از این نقطه نظر فلسفه در فرانسه ادامۀ نسل های گذشته فیلسوفان این کشور است. فیلسوفان امروز فرانسوی در پی پی ریختن نظام های بستۀ فلسفی نیستند. آنان در جستجوی شناخت بخش هایی از واقعیت هستند، بی آنکه فهم تمامیت جهان را از نظر دور بدارند. به همین دلیل به گفتۀ "پل اودی" صحنۀ تفکر فلسفی در فرانسه امروز بیشتر به یک مجمع الجزایر شباهت دارد.
به گفتۀ پل اودی نسل جدید فیلسوفان فرانسوی بر این نظر است که عمل سیاسی فیلسوفان کارآیی گذشته را ندارد. فیسلوفان فرانسوی امروز تمایلی به مداخلات مستقیم سیاسی ندارند. هر چند آنان متاثر از زوال آرمانشهرهای آزادیبخش گذشته اند، اما، همچنان خود را ادامه دهندۀ سنت های آنها می دانند.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.