در پاریس تظاهرات اول ماه مه در صفوف پراکنده برگزار شد

تصویری از تظاهرات اول ماه مه ۲٠۱٨ در پاریس
تصویری از تظاهرات اول ماه مه ۲٠۱٨ در پاریس Fuente: Reuters.

در پاریس تظاهرات اوّل ماه مه امسال با تاخیر و در صفوفی پراکنده برگزار شد. صدها نفر از اعضای گروه های چپ افراطی که صورت های خود را پوشانده بودند مانع از شروع تظاهرات و بعضاً وارد درگیری با پلیس شدند. پلیس فرانسه پیش بینی کرده بود که تظاهرات امسال با درگیری توأم باشد.

تبلیغ بازرگانی

در نهایت با یک ساعت تأخیر هزاران نفر از تظاهرکنندگان که به فراخوان سندیکای "ث.ژ.ت." پاسخ داده بودند راهپیمایی خود را از میدان "باستیل" به سمت میدان "ایتالی" آغاز کردند. دو سندیکای دانش آموزان و دانشجویان نیز در صف مقدم راهپیمایی امسال پاریس حضور داشتند.

با این حال، دو سندیکای مزدبگیران "اف او" و "ث.اف.د.ت" امسال راهپیمایی های جداگانه ای برگزار کردند و فیلیپ مارتینز، دبیرکل "ث.ژ.ت."، از این بابت ابراز تأسف نمود. او گفت : "در حالی که سندیکاهای فرانسه مبارزات مشترکی را در سراسر کشور دنبال می کنند، ناتوانی آنها در برگزاری یک راهپیمایی مشترک در روز اول ماه مه تاسف بار است."

دبیرکل سندیکای "ث.ژ.ت." همچنین گفت که هدف مبارزات مشترک، مخالفت با سیاست های اجتماعی حکومت فعلی فرانسه است که، به گمان فیلیپ مارتینز، هیچ ارتباطی با انتظارات و مطالبات مردم این کشور به ویژه افزایش دستمزدها ندارد.

سال گذشته به گفتۀ پلیس فرانسه ۱۴۲ هزار نفر در راهپیمایی اول ماه مه پاریس شرکت کرده بودند که در جریان آن شش تن از اعضای پلیس در درگیری با تظاهرکنندگان زخمی شدند.   

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید