فرانسه / بنی صدر

دستبرد به محل مسکونی ابوالحسن بنی‌صدر در پاریس

منزل ابوالحسن بنی صدردرحومه پاریس مورد دستبرد شبانه قرارگرفت

تبلیغ بازرگانی

دفترابوالحسن بنی صدر، اولین رئیس جمهوری اسلامی ایران، با انتشاربیانیه ای درپاریس اعلام کرد که شب گذشته محل مسکونی وی درپاریس درفاصله چند ساعت غیبت خانواده مورد دستبرد قرارگرفته و خسارات عمده ای به محال اقامت وی وارد آمده است.
دراین بیانیه همچنین به هجوم افراد ناشناس به خانم عذرابین صدرطی هفته های اخیراشاره شده است.
به سخنان آقای بنی صد ردرگفت و گو با همکارما لادن فیروزبخت توجه فرمائید.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید