افغانستان / حقوق زنان

دستور وزارت فرهنگ، مبنی بر الزام حجاب در تلویزیون

وزیر فرهنگ افغانستان از شبکه های تلویزیونی خواسته است تا از نمایش سر برهنۀ زنان و آرایش های غلیظ، خود داری کنند؛ این خبر باعث انتقادات زیادی شده است.

تبلیغ بازرگانی

در حالیکه صحبت مذاکره با طالبان، ترس از برگشت آنان در امور مملکت را ازدیاد بخشیده است، دستور سید مخدوم رهین، مبنی بر محجوب کردن زنان در پردۀ تلویزیون، هم بر اساس همین اخبار روز بررسی شده است.

بعضی در این فکر هستند که حکومت افغانستان در برابر طالبان کوتاه آمده است و برخی هم فکر میکنند که این دستور زوینه سازی برای برگشت طالبان است. ولی در طی این ده سال، زنان افغانستان تنها در تلویزیون ها پیشرفت نداشته اند بلکه آنان در نهاد های سیاسی و در مجامع مدنی هم حضور فعال دارند.

***

در بررسی این موضوع، گفتگویی داریم یا ناهید فرید، نمایندۀ هرات در پارلمان افغانستان.

خانم ناهید فرید، اول از ناهنجاری در جمعه صحبت میکند و میگوید که در چنین شرایطی، حجاب برای زنان باید به عنوان یک اصل مطرح باشد. او اضافه میکند که اکثریت زنان مشکلی با این مسئله ندارند و در ضمن تلویزیون ها هم از زنان به شکل یک مدل استفاده میکنند تا بینندۀ بیشتر داشته باشند.

در مورد احتمال کنار آمدن با طالبان و فدا کردن حقوق زنان در پای این سازش، خانم ناهید فرید میگوید که این فرضیه هم محتمل است، ولی او فکر نمیکند که بعد از ده سال تلاش حکومت و جامعۀ جهانی، آنان حاضر باشند این دست آورد ها را فدای چنین سازشی بکنند.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید