بحرین

دستور پیگرد قضائی علیه دو تشکل سیاسی- مذهبی شیعه

شیخ علی سلمان رهبر حزب الوفاق
شیخ علی سلمان رهبر حزب الوفاق

وزیردادگستری و امورمذهبی دربحرین دستورآغازپیگرد قضائی علیه دوحزب مذهبی شیعه، ازجمله حزب قدرتمند بحرین "الوفاق" را صادرکرد.

تبلیغ بازرگانی

وزیردادگستری و امورمذهبی در بحرین امروزپنجشنبه دستور پیگرد قضائی علیه دوحزب مذهبی شیعه، ازجمله حزب قدرتمند بحرین "الوفاق" را صادرکرد.
این اقدام یک ماه پس ازپایان جنبش اعتراضی وسیعی صورت می گیرد که هفته ها شهر"منامه" پایتخت بحرین را در برگرفته بود.
به گزارش خبرگزاری رسمی بحرین "بنا"، "جمعیت عمل اسلامی" و سازمان شیعه "الوفاق" که دو سازمان شیعی مخالف حکومت به شمارمی روند درکانون پیگرد قضائی وزیر دادگستری قراردارند.
حزب اپوزیسیون "ال وفاق" درسال های اخیربه عنوان قوی ترین حزب شیعه اپوزیسیون بحرین، از چهل کرسی پارلمان، هجده کرسی دراختیارداشته است.
اتهام وارده به این حزب، به گزارش خبرگزاری رسمی بحرین، اقدام علیه نظام اداری کشوراعلام شده است.
"جمعیت عمل اسلامی" بحرین که گفته می شود در ماه گذشته از محرکین اصلی ناآرامی ها بوده است، باقی مانده ی تشکل سیاسی-مذهبی "جبهه اسلامی آزادی بحرین" است که درسال هزارو نهصدو هشتاد و یک به شرکت در کودتای نافرجام علیه امیربحرین متهم شده بود.
این حزب سیاسی – مذهبی به دنبال اعلام تشکیل مجلس مقننه در بحرین، درسال دوهزارو دو، انتخابات پارلمانی را تحریم کرد و درسال دو هزارو شش که درانتخابات شرکت نمود، نتوانست نماینده ای به پارلمان بفرستد.

لازم به یاد آوری است که در ناآرامی های بحرین، در اوائل ماه مارس گذشته، حداقل بیست و چهارنفرکشته و بیش از چهارصد نفردستگیر گردیدند.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید