افغانستان / عدالت انتقالی

دلایل عدم پیگیری مسئلۀ عدالت انتقالی در افغانستان

تعدادی از کاندیدا های ریاست جهموری افغانستان، در گفتگو با کمیسیون حقوق بشر افغانستان، تعهد کرده اند که در صورت موفقیت، موضوع، عدالت انتقالی را پیگیری خواهند کرد.

تبلیغ بازرگانی

در مورد عدالت انتقالی، دیروز در شهر کابل، انجمن اجتماعی دادخواهان، تظاهراتی برپا کرده بود، که طی آن، عاملین جنایات دوره های مختلف جنگ افغانستان، افشا شدند. در گفتگویی با ویدا احمدی، رئیس انجمن اجتماعی دادخواهان، دلیل این را میپرسم که با وجودیکه برنامۀ «عدالت انتقالی» برای افغانستان بسیار مهم بود، چرا اجرا نشد. 

او بعد از شرح اینکه انجمن آنان، خواهان پیگیری جنایات دوره های مختلف است، میگوید که دلیل عمده اینست که خود جنایتکاران در راس امور قرار دارند. حکومت، وزارتخانه ها، پارلمان و قضا، توسط خود آنان اداره میشود. در نتیجه هیچ کار مهمی در این ساحه صورت نگرفته است.

در این اواخر لیست های از قربانیان جنایات دوره های مختلف پخش شد، و در بعضی موارد، مردم محلاتی که جنایات در آن رخ داده است، هم لیست قربانیان و در بعضی موارد، لیست عاملین جنایات را دارند. ولی قضای افغانستان هیچ توجهی به تیم مسئله نکرده است و به گفتۀ خانم ویدا احمدی، حتی آنان در مسایل قضایی امروزی هم، توجهی ندارند و بصورت عموم، زورمندان، از عملی شدن محاکمۀ قضایا جلوگیری میکنند.

گفتگو با ویدا احمدی، رئیس انجمن اجتماعی دادخواهان

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید