دسترسی به محتوای اصلی
ایران/آمریکا/عربستان سعودی

دنیا از نگاه «موش»: هیزم آوران و آتش افروزان در خاورمیانه

دنیا از نگاه «موش»: هیزم آوران و آتش افروزان در خاورمیانه
دنیا از نگاه «موش»: هیزم آوران و آتش افروزان در خاورمیانه Mouche/RFI

«موش» نام هنری روزنامه نگاری است که هر ماه یکی از رویدادهای پُراهمیت روز را بر می‌گزیند و با نگاه نکته بین خود از آن برای خوانندگان ما نگاره‌ای می‌سازد.نگاره این ماه به موقعیت خطرناک خاورمیانه و بویژه تنش میان ایران و عربستان پرداخته است. در این رویاروئی تهران و ریاض هیزم بیار این کارزار شده و زمینۀ لازم را برای برافروختن آتش فراهم ساخته‌اند. دونالد ترامپ که همواره تکرار می‌کند خواستار جنگ نیست با شعلۀ کوچکی که می‌تواند منطقه را به آتش بکشد بازی می‌کند.

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.