دهها اروپائی خارجی تبار درپاکستان تعلیمات تروریستی می بینند

درپاکستان ازسال 2007 تا به حال بیش از 450 سوء قصد تروریستی صورت گرفته است
درپاکستان ازسال 2007 تا به حال بیش از 450 سوء قصد تروریستی صورت گرفته است GettyImages/Warrick Page

بطورکلی مقامات امنیتی پاکستان معتقدند که تعداد دوهزارتا چهارهزارجهادگر "خارجی " درحال دیدن تعلیمات تروریستی هستند ، که دراین میان تنها حدود صد نفرشهروند غربی درمیانشان هستند

تبلیغ بازرگانی

منابع امنیتی فرانسه و پاکستان امروز تایید کردند که دوجوان فرانسوی که متهم به شرکت درعملیات تروریستی هستند درپاکستان دستگیر شده اند.
سرویس های اطلاعاتی و ضد جاسوسی فرانسه در پاریس ضمن تایید این خبر توضیح دادند که این دستگیری چند هفته قبل انجام گرفته است. این دو جوان متهم اند که با گروه تروریستی عمر پاتک دراندونزی همکاری می کرده اند .
این شخص نیز اخیراً درپاکستان دستگیر شده است.
خبر گزاری فرانسه در توضیحی نسبت به حضور جوانان خارجی تبار ولی با ملیت اروپائی درمیان تروریست هائی که در پاکستان تعلیمات جنگی می آموزند، می نویسد که سرازیر شدن این بخش ازاروپائیان به سوی پاکستان گرچه یک جریان ضعیف است، ولی کنترل آن بسیار دشوار است.
می توان گفت که سوء قصد های تروریستی دربارسلون، بمبئی، مادرید، لندن و نیویورک همگی رابطه ای با مناطق عشایر نشین شمال غربی پاکستان داشته اند. به این معنی که یا تمرین ها و عملیات آموزش در آنجا انجام شده و یا طراحی نقشه عملیات.
القاعده دراین منطقه از توانائی ها و امکانات طالبان پاکستانی بهره میگیرد تا تروریست هایش را تربیت کند.
درچهارسال اخیر صدها تروریست انتحاری دراین منطقه تربیت شده و باعث کشتار بیش ازچهارهزارودویست نفردر سوء قصد های پاکستان شده اند.
بعقیده مقامات امنیتی فرانسوی ، پاکستانی و انگلیسی ، تعداد این شهروندان اروپائی تحت تعلیم در پاکستان خیلی زیاد نیست – شاید حدود دهها نفر- ولی شناسائی کردنشان در کشوری مثل پاکستان با صد و هشتاد میلیون جمعیت کار ساده ای نیست. بویژه که بسیاری از آنان که از انگلستان و آمریکا به پاکستان سفر می کنند و ملیت انگلیسی و آمریکائی دارند، پاکستانی تبارند و قابل تشخیص نیستند.
جوانان فرانسوی که برای تعلیم اقدامات تروریستی به پاکستان می آیند بطور عمده عرب تبارند و درحال حاضر شاید بیست سی نفرشان در پاکستان بسر می برند.
بطورکلی مقامات امنیتی پاکستان معتقدند که تعداد دوهزارتا چهارهزارجهادگر "خارجی " درحال دیدن تعلیمات تروریستی هستند ، که دراین میان تنها حدود صد نفر شهروند غربی درمیانشان هستند.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید