ایران/حقوق بشر

ده ها اعدام درایران طی یک هفته

به گزارش سازمان های حقوق بشرایران، طی تنها یک هفته درایران ٥٣ نفراعدام شده اند. 

تبلیغ بازرگانی

به گزارش سامانه خبری جرس- وابسته به اصلاح طلبان ایران، سازمان حقوق بشرایران خواستار «واکنش فوری» جامعه جهانی شد.

محمود امیری مقدم- سخنگوی این سازمان، دراین رابطه گفته است: «ما ازسکوت جامعه جهانی به رغم این واقعیت که احکاک اعدام حدود ٥٠ نفر درایران تنها دریک هفته اجرا شده است، تعجب می کنیم .... بیش از٨٠ درصد از تمام کسانی که درایران اعدام می شود به اتهام خرید و فروش مواد مخدر درپشت درهای بسته دادگاه انقلاب محکوم می شود».

گزارش ها ی سازمان های حقوق بشری حاکی است که روزدوشنبه این هفته، بیست و یکم ماه مه، ١٤ نفردریکی اززندان ها تهران اعدام شده اند. گفته می شود تمام این افراد به تهام قاچاق مواد مخدرمحاکمه و اعدام شده اند.

همین گزارش حاکی است که همزمان با تهران ٣٠ تن درسنندج، یک تن درساری و یک تن نیز درزندان کرمانشاه اعدام شده اند.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید