بین المللی

صدور قرار منع پیگرد برای دومینیک استروس-کن

قاضی فدرآل آمریکا، مایکل اوبوس به درخواست دادستان نیویورک سایروس ونس پی گرد قضایی علیه دومینیک استروس-کن به اتهام جنایات جنسی را لغو کرد.

REUTERS/Brendan McDermid
تبلیغ بازرگانی

قاضی فدرآل آمریکا، مایکل اوبوس به درخواست دادستان نیویورک سایروس ونس پی گرد قضایی علیه دومینیک استروس-کن به اتهام جنایات جنسی را لغو کرد. قاضی اوبوس در جلسۀ امروز دادگاه با حضور متهم و وکلایش که بیش از پانزده دقیقه به درازا نکشید اعلام کرد: دلیلی ندارد که دومینیک استروس-کن را از اتهامات ایراد شده علیه وی تبرئه نکند. تصمیم قاضی فدرآل آمریکا به یکی از بزرگترین جنجال های سیاسی که طنینی جهانی یافت خاتمه داد. با تصمیم قاضی مایکل اوبوس، دومینیک استروس-کن، رییس پیشین صندوق بین المللی پول حال قادر است خاک آمریکا را ترک کند.
دادستان نیویورک سایروس ونس دیروز دوشنبه از قاضی اوبوس خواسته بود که پی گرد قضایی علیه دومینیک استروس-کن را متوقف کند. در گزارش بیست و پنج صفحه ای که دادستان فدرآل نیویورک تهیه کرده بود، صریحاً آمده بود که حتا اگر رابطۀ جنسی میان دومینیک استروس-کن و شاکی وجود داشته است، هیچ مدرکی در اثبات اجباری بودن این رابطه وجود ندارد.
دادستان نیویورک در جمع بندی خود گفته بود که شاکی به دلیل اظهارات متعدد دروغین طی مدت دادرسی تمام اعتبار خود را در طرح اتهاماتش از دست داده بود. پس از رفع اتهامات از دومینیک استروس-کن، رییس پیشین صندوق بین المللی پول پس از ترک جلسۀ دادگاه نیویورک در منطقۀ منهتن از همه کسانی که طی سه ماه اخیر از او پشتیبانی کردند، تشکر کرد و ابراز امیدواری نمود که هر چه سریعتر به کشورش فرانسه بازگردد.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید