افغانستان/ نظامی - گفتگو

دو سؤال کلیدی در مورد ارتش افغانستان

اردوی ملی افغانستان
اردوی ملی افغانستان

آیا افغانستان ضرورت به ٣۵٠ هزار سرباز دارد و آیا این کشور ظرفیت اقتصادی داشتن یک اردوی اجیر را دارد؟

تبلیغ بازرگانی

یکی از سؤال‌های مهم در امور نظامی افغانستان، تعداد سربازان ارتش یا "اردو" است. ٣۵٠ هزار سرباز در اردوی افغانستان جوابگوی چه نوع نیازهای نظامی هستند؟ آیا مشکلات امنیتی افغانستان با ١٠٠ هزار سرباز حل نمیشود؟ و موضع دیگر، تمویل ارتش است که امروز هرکدام این سربازان، معاش یا حقوق میگیرند در حالیکه در گذشته، سربازی یک تکلیف ملی بود و سربازان، بدون معاش یک دوره را در خدمت عسکری طی میکردند.

این مسایل را با آقای نورالحق علومی در میان گذاشتم. آقای علومی، یک زمانی جنرال و رئیس قول اردوی قندهار بود؛ او همچنان وکیل در پارلمان و رئیس یک حزب سیاسی است.

از آقای علومی در فرضیۀ ترک افغانستان توسط غربی ها، از آیندۀ ارتش میپرسم؟

گفتگو با نورالحق علومی

نکتۀ مهمی که آقای علومی با آن آغاز میکند اینست که از آغاز کار، مسئولین فکر کردند که چارۀ مشکل افغانستان نظامی است، در حالیکه در مسئلۀ افغانستان بعد سیاسی مهم تر است. اگر به بعد سیاسی توجه نشود، هر قدر تعداد نظامیان بیشتر هم باشد بازهم چاره‌ساز نیست.

شرط موفقیت این است که ما یک دولت مردمی داشته باشیم. اگر دولت مشروع و بر اساس انتخابات بدون تقلب ایجاد شود، میتواند با همسایگان هم ارتباطات خوب برقرار کند و از خطرهای ناشی از آنان بکاهد. پس ما میتوانیم قوت‌های خود را کمتر بسیازیم و ارتشی داشته باشیم که بر اساس امکانات اقتصادی ما باشد.

در گذشته، اساس تعلق به ارتش اجباری بود و بعد، به گفتۀ آقای علومی، داوطلبی هم بود؛ یعنی کسانی که دورۀ مکلفیت خود را سپری میکردند میتوانستند چند دورۀ دیگر هم داوطلبانه به خدمت سربازی ادامه بدهند. امروز اگر دورۀ مکلفیت دوباره بوجود بیاید، حکومت میتواند برای رسیدگی به احتیاجات سربازان، به آنان معاشی بدهد و همچنان حضور در ارتش در دفاع از خاک میتواند باعث افتخار هر شخص شود.

گفتگو با نورالحق علومی، حزب متحد ملی افغانستان را در فایل صوتی گوش کنید.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید